سرویس های آنلاین گوشی های سامسونگ

در روش های زیر باید گوشی بالا بوده و روی لوگو یا خاموش نباشد، نسخه های اندروید پشتیبانی شده را از داخل صفحه چک کنید. این سرویس از ساعت 9:00 الی 22:30 همه روزه حتی تعطیلات انجام می شود. (تا 24 ساعت پس از خرید فرصت مراجعه برای انجام سرویس دارید)

 

نام دستگاه   حذف قفل صفحه (FRP, OEM, CROM روشن) حذف قفل صفحه (FRP, OEM, CROM خاموش)   Service-OS FRP سرویس آنلاین FRP   آنلاک شبکه
SM-A015M         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-A015G         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-A015F         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-A102U         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-A102U1         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-A102W         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-A105F         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A105FN         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A105G         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A105M         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A105N             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A107F         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A107M         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A115F         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-A115M         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-A202F         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A202K         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A205F         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A205FN         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A205G         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A205GN         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A205S             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A205U         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-A205U1         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-A205W         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A205YN         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A207F         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-A207M         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A260F           Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A260G           Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A217F         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-A300F       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A300FU   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A300G       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A300H       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A300M       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A300Y       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A300YZ       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A305F         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A305FN         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A305G         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A305GN         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A305GT         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A305N             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A305YN         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A307FN         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A307G         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A307GN         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A307GT         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A310F     Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A310M       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A310N0             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A310Y       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A315F         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-A315G         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-A320F   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A320FL       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A320Y         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A405FM         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A405FN         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A405S         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-A415F         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-A500F       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A500F1             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A500FU   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A500G       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A500H       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A500K         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-A500L         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-A500M       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A500S                
SM-A500W                
SM-A500Y       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A500YZ       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A505F         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A505FM         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A505FN         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A505G         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A505GN         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A505GT         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A505N         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A505U         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A505U1         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-A505W             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A505YN             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A507FN         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A510F   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A510FD   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A510K         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-A510L         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-A510M       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A510S   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین            
SM-A510Y       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A515F         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-A520F     Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A520K         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A520L         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A520S         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A520W       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A530F       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A530N         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-A530W         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-A600F           Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A600FN         Service-OS FRP سرویس آنلاین Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A600G           Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A600GN         Service-OS FRP سرویس آنلاین Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A600N             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A600P             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A600T         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-A600T1         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-A600U             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A605F         Service-OS FRP سرویس آنلاین Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A605FN         Service-OS FRP سرویس آنلاین Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A605G           Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A605GN         Service-OS FRP سرویس آنلاین Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A605K             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A606Y         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-A700F       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A700FD       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A700FQ       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A700H       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین    
SM-A700K         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-A700L       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-A700S       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-A700YD       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A705F         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A705FN         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A705GM         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A705MN             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A705U         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-A705W         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-A705YN             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A707F                
SM-A710F   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A710FD   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A710K       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-A710L       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-A710M       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A710S   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین     Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-A710Y   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A7160         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-A720F     Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A720S       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-A730F         Service-OS FRP سرویس آنلاین Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A750F         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A750FN         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A750G         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A750GN         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A750N             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A800F     Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-A800I     Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین    
SM-A800IZ             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A800S       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-A800YZ       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A805F         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A805N         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-A810F   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A810S   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A810YZ       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A908B         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A908N         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A910F   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A920F           Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A920N         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-A2070             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A3000       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A3009                
SM-A3050         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A3051         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-A3058                
SM-A5000       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-A5009                
SM-A5070         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-A5100   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A5108       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-A6050         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A6058                
SM-A6060             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A7000   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-A7009   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-A7050             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A7070                
SM-A7100   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A7108       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-A715F         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-A8000   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A8050             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A9000   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-A905F         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-A9080                
SM-A9100       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-A9200             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-C101                
SM-C105                
SM-C105A                
SM-C105S                
SM-C111                
SM-C111M                
SM-C115                
SM-C115L                
SM-C115M                
SM-C115W                
SM-C701F       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-C710F       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-C900F       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-C900Y       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-C1116                
SM-C1158                
SM-C5000   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-C5010   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-C5018       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-C7000   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-C7010   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-C7018       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-C7100   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-C7108   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-C9000       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-C9008       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-E500F       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-E500H       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-E500M       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-E500YZ                
SM-E700F       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-E700H       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-E700M       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-E7000       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-E7009                
SM-F700F         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-F900F         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-F900U1         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-F900W                
SM-F907B         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-F907N         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-F9000         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-G110B       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G110H       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G110M       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G130BT       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G130BU       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G130E       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G130H       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G130HN       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G130M       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G130U       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G150N0       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G150NK       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G150NL       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G150NS       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G155S       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G160N                
SM-G165N                
SM-G310HN       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G313F       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G313H       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G313HN       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G313HU       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G313HY       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G313HZ                
SM-G313M       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G313ML       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G313MU                
SM-G313MY       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G313U       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G316HU                
SM-G316M                
SM-G316ML                
SM-G316MY       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G316U       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G318H       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G318HZ       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G318ML       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G318MZ                
SM-G350                
SM-G350E       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G350L                
SM-G350M                
SM-G355H       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G355HN                
SM-G355HQ       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G355M                
SM-G357FZ       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G357M       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G360AZ                
SM-G360BT                
SM-G360F           Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G360FY       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G360G             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G360GY       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G360H       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G360HU       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G360M       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G360P       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G360R6                
SM-G360T       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G360T1                
SM-G360V                
SM-G3606       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G361F       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G361H       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G361HU       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G386F       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G386T       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G386T1       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G386U       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G386W       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G388F       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G389F       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G390F     Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G390W                
SM-G390Y             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G398FN         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-G530AZ                
SM-G530BT       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G530F   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G530FQ       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G530FZ           Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G530H       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G530M       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G530MU       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G530P       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G530R4                
SM-G530R7                
SM-G530T       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G530T1       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G530W       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G530Y       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G531BT       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G531F   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G531H     Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G531M       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G531Y       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G532F   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G532G   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G532M       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G532MT       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G550FY       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G550T       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G550T1       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G550T2                
SM-G570F     Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G570M     Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G570Y       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G600F       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G600FY       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G600S       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G610F   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G610K       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G610L       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G610M   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G610S       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G610Y   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G611F   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G611FF     Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G611K                
SM-G611L                
SM-G611M       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G611MT                
SM-G611S       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G615F   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G615FU       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G710       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G710K       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G710L       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G710S       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G715FN         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-G720AX       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G720N0       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G730A                
SM-G730V                
SM-G730W8       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G750F       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G750H                
SM-G800F       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G800H       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G800HQ             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G800M       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G800R4                
SM-G800Y             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G850F       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G850FQ       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G850K       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G850L       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G850M       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G850S       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G850W       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G850Y       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G850A             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G860P       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G870A                
SM-G870F       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G870F0                
SM-G870W       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G885F         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G885S                
SM-G885Y         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G887F         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G887N                
SM-G888N0                
SM-G890A       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G892U                
SM-G900A                
SM-G900AZ                
SM-G900F       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G900FD       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G900FQ       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G900H     Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G900I       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G900K                
SM-G900L                
SM-G900M       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G900MD       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G900P   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G900R4                
SM-G900R6                
SM-G900R7                
SM-G900S         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-G900T         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-G900T1       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-G900T3       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-G900V       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-G900W8       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-G901F       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G903F   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G903M       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G903W       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G906K       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-G906L       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-G906S       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-G910S                
SM-G920A   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G920AZ                
SM-G920F     Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G920I   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G920K       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-G920L       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-G920P       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-G920R4         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-G920R6         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-G920R7                
SM-G920S   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین            
SM-G920T     Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G920T1       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-G920V     Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-G920W8       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-G925F   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G925I     Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G925K       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-G925L       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-G925P       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین    
SM-G925R4         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-G925R6       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-G925R7       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-G925S       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-G925T     Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G925V   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G925W8                
SM-G928A     Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-G928C     Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G928F     Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G928G       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G928I       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-G928K         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-G928L         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-G928N0       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G928P   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G928R4         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-G928S         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-G928T       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-G928V   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G928W8       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-G930AZ   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین            
SM-G930A   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین         Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G930F   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین Service-OFF FRP آفلاین با اودین    
SM-G930FD     Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین          
SM-G930K         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-G930L                
SM-G930P   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G930R4                
SM-G930R6                
SM-G930R7                
SM-G930S   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G930T   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-G930T1   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین            
SM-G930U   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-G930V   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-G930VC                
SM-G930W8   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G935A   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G935AZ   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین            
SM-G935F   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین Service-OFF FRP آفلاین با اودین    
SM-G935FD     Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین          
SM-G935K                
SM-G935L                
SM-G935P   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G935R4                
SM-G935S   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G935T   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین         Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G935T1   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین            
SM-G935U   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G935V   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G935VC       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G935W8   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G950F       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G950FD                
SM-G950N             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G950U       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G950U1             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G950W             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G955F       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G955FD                
SM-G955N         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G955U             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G955U1       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G955W             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G960F       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G960N             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G960U         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G960U1         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G960W             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G965F       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G965N             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G965U         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G965U1         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G965W             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G970F             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G970N             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G970U         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G970U1         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-G970W         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G973F             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G973N             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G973U         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-G973U1         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G973W         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G975F             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G975N         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G975U         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G975U1         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-G975W         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G977B         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-G977N             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G977P         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-G977T         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-G977U         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G980F         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-G981U         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-G981N         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-G9810         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-G985F         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-G986U         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-G9860         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-G988B         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-G988N         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-G9880         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-G1600       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G1650   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G3139D       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G3502                
SM-G3502C                
SM-G3502I                
SM-G3502L                
SM-G3502T                
SM-G3502U                
SM-G3508       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G3508I                
SM-G3508J                
SM-G3509                
SM-G3509I                
SM-G3518                
SM-G3556D                
SM-G3558                
SM-G3559                
SM-G3568V       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G3586V       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G3588V       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G3589W       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G3306                
SM-G3608       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G3609                
SM-G3812                
SM-G3812B       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G3815       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G3818       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G3819D       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G3858       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G5108                
SM-G5108Q       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G5109       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G5306W       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G5308W       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G5309W       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G5500   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G5510   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G5520   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G5528   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G5700   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G6000   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G6100   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G7102                
SM-G7102T       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G7105       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G7105H                
SM-G7105L       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G7106       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G7108       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G7108V       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G7109       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G7200   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین            
SM-G7202                
SM-G7508Q       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G7509                
SM-G770F         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-G8508S                
SM-G8750                
SM-G8850             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G8858                
SM-G8870         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G9006V                
SM-G9006W                
SM-G9008V                
SM-G9008W                
SM-G9009D                
SM-G9009W                
SM-G9092       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G9098       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G9198   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین            
SM-G9200   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G9208   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G9209   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین            
SM-G925A       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-G9250   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G9280       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G9287         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-G9287C         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-G9298       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G9300   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G9308       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G9350   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-G9500       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G9508       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-G9550       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G9600             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G9608                
SM-G9650             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G9700             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G9708                
SM-G9730             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G9738                
SM-G9750             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-G9758                
SM-J100F       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-J100FN       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-J100G       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-J100H       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-J100M       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-J100ML       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-J100MU       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-J100VPP       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J100Y       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-J105B       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J105F       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین    
SM-J105H       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J105M       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J105Y       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J106B       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J106F       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J106H       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J106M       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-J110F       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-J110G       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-J110H       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-J110L       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-J110M       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J111F       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین    
SM-J111M   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J120AZ       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-J120F     Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین    
SM-J120FN     Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J120G     Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J120H     Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J120M       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J120W       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-J120ZN       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-J200BT       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J200F     Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J200G   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J200GU       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J200H     Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J200M       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J200Y       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J210F       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J250F   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J250G           Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J250M           Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J250N             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J250Y             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J260F           Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J260FU             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J260G           Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J260GU             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J260M             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J260T1                
SM-J260Y             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J320A   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-J320AZ                
SM-J320F     Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین    
SM-J320FN     Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J320G       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J320H       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J320M       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J320N0       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-J320P                
SM-J320R4                
SM-J320V   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-J320VPP                
SM-J320W8                
SM-J320Y                
SM-J320YZ       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-J320ZN       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-J321AZ                
SM-J326AZ                
SM-J327A       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-J327P       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-J327R4                
SM-J327R6                
SM-J327R7                
SM-J327T       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-J327T1       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-J327U       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-J327V                
SM-J327VPP                
SM-J327W                
SM-J330F       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J330FN       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J330G     Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J330L       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-J330N       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J336AZ                
SM-J337AZ         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-J337P         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-J337R4         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-J337R7                
SM-J337T         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-J337TL       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-J337U                
SM-J337V         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-J337VPP         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-J337W         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-J400F         Service-OS FRP سرویس آنلاین Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J400G         Service-OS FRP سرویس آنلاین Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J400M         Service-OS FRP سرویس آنلاین Service-OFF FRP آفلاین با اودین    
SM-J410F           Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J410G             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J415F         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J415FN         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J415G         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J415GN         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J415N             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J500F       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J500FN   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J500G       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J500H   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین Service-OFF FRP آفلاین با اودین    
SM-J500M   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J500N0       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-J500Y       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J510F       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J510FN       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J510FQ       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-J510GN       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J510H       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J510K       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-J510L       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-J510MN       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J510S   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-J510UN   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J530F   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J530FM   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J530G     Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J530GM     Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J530K       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J530L       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J530S       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J530Y   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J530YM     Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J600F         Service-OS FRP سرویس آنلاین Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J600FN         Service-OS FRP سرویس آنلاین Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J600G         Service-OS FRP سرویس آنلاین Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J600GF         Service-OS FRP سرویس آنلاین Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J600GT         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J600L         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-J600N         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J610F             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J610FN         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J610G             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J700F     Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J700H     Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J700K         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-J700M       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J700P       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-J700T   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین     Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-J700T1       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-J701F   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J701M       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J701MT       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J710F   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J710FN   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J710FQ     Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J710GN     Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J710K       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-J710MN     Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J720F       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین Service-OFF FRP آفلاین با اودین    
SM-J720M             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J727P         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-J727R4                
SM-J727S   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین            
SM-J727T   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین     Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-J727T1         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-J727U                
SM-J727V   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین            
SM-J727VPP                
SM-J730F   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J730FM     Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J730G     Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J730GM     Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J730K   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J737P         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-J737R4                
SM-J737S         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-J737T         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-J737T1         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-J737U         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-J737V         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-J737VPP                
SM-J810F         Service-OS FRP سرویس آنلاین Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J810G         Service-OS FRP سرویس آنلاین Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J810GF         Service-OS FRP سرویس آنلاین Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J810M         Service-OS FRP سرویس آنلاین Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J810Y         Service-OS FRP سرویس آنلاین Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J3109                
SM-J3110       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-J3119       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-J3119S   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-J3300   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-J3308   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-J5007       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J5008       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-J5108   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-J7008       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-J7108   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-J7109                
SM-M015G         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-M105F         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-M105G         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-M105M         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-M105Y         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-M107F                
SM-M115F         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-M205F             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-M205FN             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-M205G         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-M205M         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-M205N             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-M215F         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-M305F         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-M305M         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-M307F         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-M307FN         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-M315F         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-M405F         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-M3070                
SM-N750       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-N750K                
SM-N750L                
SM-N750S                
SM-N770F         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-N900       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-N900K       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-N900L                
SM-N900P                
SM-N900R4                
SM-N900S                
SM-N900T                
SM-N900U       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-N900V                
SM-N900W8           Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-N910C       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-N910F       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-N910G       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-N910H       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-N910K       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-N910L                
SM-N910P       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-N910R4                
SM-N910S                
SM-N910T       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-N910T2                
SM-N910T3                
SM-N910U                
SM-N910V       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-N910W8                
SM-N915F       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-N915FY       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-N915G       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-N915K                
SM-N915L                
SM-N915P       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-N915R4                
SM-N915S                
SM-N915T                
SM-N915V                
SM-N915W8       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-N916K                
SM-N916L                
SM-N916S       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-N920A       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-N920C   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-N920G     Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-N920I       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-N920K       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-N920L       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-N920P   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-N920R4                
SM-N920R6                
SM-N920R7                
SM-N920S   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین     Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-N920T   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-N920V   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-N920W8             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-N930F             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-N930K                
SM-N930L                
SM-N930S                
SM-N930V       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-N930W8                
SM-N935F       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-N935K             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-N935L         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-N935S         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-N950F       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-N950N         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-N950U         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-N950U1       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-N950W         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-N950X                
SM-N960F         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-N960N             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-N960U         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-N960U1         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-N960W         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-N970F         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-N970U         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-N970U1         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-N970W         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-N971N             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-N975F         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-N975U         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-N975U1         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-N975W         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-N976B         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-N976N         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-N976Q         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-N976U         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-N976V         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-N7500Q                
SM-N7502                
SM-N7505       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-N7505L                
SM-N7506V                
SM-N7507                
SM-N7508V                
SM-N7509V                
SM-N9000Q             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-N9002                
SM-N9005       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-N9006             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-N9007             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-N9008                
SM-N9008S                
SM-N9008V                
SM-N9009                
SM-N9100       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-N9106W                
SM-N9108V                
SM-N9109W                
SM-N9150       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-N9200   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین   Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-N9208   Service-OS قفل صفحه سرویس آنلاین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-N9300             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-N9500             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-N9508                
SM-N9600         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-N9700             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-N9750             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-N9760                
SM-P200                
SM-P205         Service-OS FRP سرویس آنلاین   Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-P350       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-P355             Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-P355C       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-P355M       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-P355Y       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-P550       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-P555       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-P555C       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-P555K       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-P555L       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-P555M       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-P555S                
SM-P555Y       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-P580       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-P583       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-P585       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-P585M       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-P585N0       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-P585Y       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-P587       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-P588C       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-P600       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-P601     Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-P602       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-P605       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین   Service-OFF FRP آفلاین با اودین Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-P605K                
SM-P605L                
SM-P605M       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-P605S       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-P605V                
SM-P607T       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین        
SM-P615         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-P900       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-P901       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-P902                
SM-P905       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-P905F0       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-P905M       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین     Service-Learn FRP روش آموزشی  
SM-P905V                
SM-P907A                
SM-R350                
SM-R380                
SM-R381                
SM-R750                
SM-R750A                
SM-R750B                
SM-R750D                
SM-R750J                
SM-R750P                
SM-R750T                
SM-R750V                
SM-R750W                
SM-S102DL                
SM-S205DL                
SM-S327VL                
SM-S337TL                
SM-S357BL                
SM-S367VL                
SM-S506DL                
SM-S727VL                
SM-S737TL                
SM-S757BL                
SM-S767VL                
SM-S890L                
SM-S902L                
SM-S975L                
SM-T110         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-T111         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-T111M         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-T111NQ         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-T113         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-T113NU         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-T116         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-T116BU         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-T116IR                
SM-T116NQ         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-T116NU         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-T116NY         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-T210         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-T210R         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-T211       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-T211M         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-T212         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-T215                
SM-T217S                
SM-T217T                
SM-T217A                
SM-T230         Service-OS FRP سرویس آنلاین      
SM-T230NT                
SM-T230NU                
SM-T230NW                
SM-T230NZ                
SM-T231       Service-OFF قفل صفحه آفلاین با اودین