سرویس های آنلاین گوشی های هواوی

در سرویس های زیر باید گوشی بالا بیاید و روی لوگو یا خاموش نباشد، همچنین گوشی های با پچ امنیتی اندروید 2019 و اکثر گوشی های اندروید 9 پشتیبانی نمی شوند. این سرویس از ساعت 9:00 الی 22:30 همه روزه حتی تعطیلات انجام می شود.

نام دستگاه مدل CPU سال سرویس آنلاک شبکه دریافت کد آنلاک شبکه دریافت کد آنلاک بوتلودر حذف FRP
Ascend Ascend SnapTo G620-A2 Qualcomm MSM8926 2015 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend D2 D2-0082 HiSilicon K3V2 Hi3620 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend D2 D2-2010 HiSilicon K3V2 Hi3620 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend D2 D2-5000 HiSilicon K3V2 Hi3620 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend D2 D2-6114 HiSilicon K3V2 Hi3620 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G300 U8815-51 Qualcomm MSM7227A 2012 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G300 U8815-71 Qualcomm MSM7227A 2012 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G300C C8810 Qualcomm MSM7627T 2012 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G330 U8825 Qualcomm MSM8225 2012 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G330D U8825D Qualcomm MSM8225 2012 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G510 G510-0010 Qualcomm MSM8225 2011 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G510 G510-0100 Qualcomm MSM8225 2011 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G510 G510-0200 Qualcomm MSM8225 2011 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G510 G510-0251 Qualcomm MSM8225 2011 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G525 G525-U00 Qualcomm MSM8225Q 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G526 G526-L11 Qualcomm MSM8930 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G526 G526-L22 Qualcomm MSM8930 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G526 G526-L33 Qualcomm MSM8930 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G527 G527-U081 Qualcomm MSM8930 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G600 U8950D Qualcomm MSM8260 2012 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G610 G610-C00 Qualcomm MSM8625Q 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G610 G610-T00 MTK MT6589 2012 ✔️ ✔️
Ascend G610 G610-T11 MTK MT6589 2012 ✔️ ✔️
Ascend G610 G610-U00 MTK MT6589 2012 ✔️ ✔️
Ascend G610 G610-U15 MTK MT6589 2012 ✔️ ✔️
Ascend G610 G610-U20 MTK MT6589 2012 ✔️ ✔️
Ascend G610 G610-U30 MTK MT6589 2012 ✔️ ✔️
Ascend G615 G615-U10 Qualcomm MSM8212 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G620 G620-L72 Qualcomm MSM8926 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G620 G620-L75 Qualcomm MSM8926 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G620s G620S-L01 Qualcomm MSM8916 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G620s G620S-L02 Qualcomm MSM8916 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G620s G620S-L03 Qualcomm MSM8916 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G620s G620S-UL00 Qualcomm MSM8916 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G621 G621-TL00 Qualcomm MSM8916 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G621 G621-TL00M Qualcomm MSM8916 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G630 G630-T00 Qualcomm MSM8212 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G630 G630-U00 Qualcomm MSM8212 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G630 G630-U10 Qualcomm MSM8212 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G630 G630-U20 Qualcomm MSM8212 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G630 G630-U251 Qualcomm MSM8212 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G630 G630-U30 Qualcomm MSM8212 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G7 G7-L01 Qualcomm MSM8916 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G7 G7-L02 Qualcomm MSM8916 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G7 G7-L11 Qualcomm MSM8916 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G7 G7-UL10 Qualcomm MSM8916 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G7 G7-UL20 Qualcomm MSM8916 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G7 G760-L02 Qualcomm MSM8916 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G7 G760-L03 Qualcomm MSM8916 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G7 G760-TL00 Qualcomm MSM8916 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G7 Plius RIO-AL00 Qualcomm MSM8939v2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G7 Plius RIO-CL00 Qualcomm MSM8939v2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G7 Plius RIO-L01 Qualcomm MSM8939v2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G7 Plius RIO-TL00 Qualcomm MSM8939v2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G7 Plius RIO-UL00 Qualcomm MSM8939v2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G700 G700-U20 MTK MT6592 2013 ✔️ ✔️
Ascend G716 G716-L070 Qualcomm MSM8930 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G730 G730-C00 Qualcomm MSM8625Q 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G730 G730-L072 Qualcomm MSM8926 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G730 G730-L073 Qualcomm MSM8926 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G730 G730-L075 Qualcomm MSM8926 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G730 G730-T00 MTK MT6582 2013 ✔️ ✔️
Ascend G730 G730-U00 MTK MT6582 2013 ✔️ ✔️
Ascend G730 G730-U10 MTK MT6582 2014 ✔️ ✔️
Ascend G730 G730-U251 MTK MT6582 2013 ✔️ ✔️
Ascend G730 G730-U27 Qualcomm MSM8926 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G730 G730-U30 Qualcomm MSM8926 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G740 G740-L00 Qualcomm MSM8930 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G750 G750-C00 MTK MT6592 2014 ✔️ ✔️
Ascend G750 G750-T00 MTK MT6592 2014 ✔️ ✔️
Ascend G750 G750-T01 MTK MT6592 2012 ✔️ ✔️
Ascend G750 G750-T20 MTK MT6592 2014 ✔️ ✔️
Ascend G750 G750-U10 MTK MT6592 2013 ✔️ ✔️
Ascend G8 RIO-L01 Qualcomm MSM8939v2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G8 RIO-L02 Qualcomm MSM8939v2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G8 RIO-L03 Qualcomm MSM8939v2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G8 RIO-TL00 Qualcomm MSM8939v2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Ascend GX1 SC-CL00 Qualcomm MSM8916 2015 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend GX1 SC-TL10 Qualcomm MSM8916 2015 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend GX1 SC-UL00 Qualcomm MSM8916 2015 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend GX1 SC-UL10 Qualcomm MSM8916 2015 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend HW-01E U9501L Qualcomm MSM8960 2012 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend HW-03E D2-6070 HiSilicon K3V2 Hi3620 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend P2 P2-0000 HiSilicon K3V2 Hi3620 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend P2 P2-6011 HiSilicon K3V2 Hi3620 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend P2 P2-6013 HiSilicon K3V2 Hi3620 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend P2 P2-6070 HiSilicon K3V2 Hi3620 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend P2 U9700L HiSilicon K3V2 Hi3620 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend P6S P6S-U00 HiSilicon KIRIN910 Hi6620 V9R1 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend P6S P6S-U04 HiSilicon KIRIN910 Hi6620 V9R1 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend P6S P6S-U06 HiSilicon KIRIN910 Hi6620 V9R1 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend P7 P7-L00 HiSilicon KIRIN910T 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend P7 P7-L05 HiSilicon KIRIN910T 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend P7 P7-L07 HiSilicon KIRIN910T 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend P7 P7-L09 HiSilicon KIRIN910T 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend P7 P7-L10 HiSilicon KIRIN910T 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend P7 P7-L11 HiSilicon KIRIN910T 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend P7 P7-L12 HiSilicon KIRIN910T 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend P7 P7-L15 HiSilicon KIRIN910T 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend P7 P7-L18 HiSilicon KIRIN910T 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend XT H1611 Qualcomm MSM8939 2016 ✔️ ✔️
Ascend Y100 U8185 Qualcomm MSM7225A 2012 ✔️ ✔️
Ascend Y101 U8186 Qualcomm MSM7225A 2011 ✔️ ✔️
Ascend Y200 U8655 Qualcomm MSM7225A 2012 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y201 U8666 Qualcomm MSM7227A 2012 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y201 U8666E Qualcomm MSM7227A 2012 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y201 U8666E-21 Qualcomm MSM7227A 2012 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y210 Y210-0100 Qualcomm MSM7227A 2012 ✔️ ✔️
Ascend Y210 Y210-0151 Qualcomm MSM7227A 2012 ✔️ ✔️
Ascend Y300 Y300-0000 Qualcomm MSM8225 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y300 Y300-0100 Qualcomm MSM8225 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y300 Y300-0151 Qualcomm MSM8225 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y300C Y300C Qualcomm MSM8225 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y330 Y330-C00 Qualcomm MSM8610 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y330 Y330-U01 MTK MT6572 2013 ✔️ ✔️
Ascend Y330 Y330-U05 MTK MT6572 2013 ✔️ ✔️
Ascend Y330 Y330-U07 MTK MT6572 2013 ✔️ ✔️
Ascend Y330 Y330-U08 MTK MT6572 2013 ✔️ ✔️
Ascend Y330 Y330-U09 MTK MT6572 2013 ✔️ ✔️
Ascend Y330 Y330-U11 MTK MT6572 2013 ✔️ ✔️
Ascend Y330 Y330-U15 MTK MT6572 2013 ✔️ ✔️
Ascend Y330 Y330-U17 MTK MT6572 2013 ✔️ ✔️
Ascend Y336 Y336-A1 Qualcomm MSM8210 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y340 Y340-U081 Qualcomm 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y530 Y530-U00 Qualcomm MSM8210 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y530 Y530-U051 Qualcomm MSM8210 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y536 Y536-A1 Qualcomm MSM8226 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y538 Y538-A1 Qualcomm MSM8909 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y540 Y540-U01 Qualcomm MSM8210 2015 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y550 Y550-L01 Qualcomm MSM8916 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y550 Y550-L02 Qualcomm MSM8916 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y550 Y550-L03 Qualcomm MSM8916 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y550 Y550-L13 Qualcomm MSM8916 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y560 Y560-CL00 Qualcomm MSM8909 2014 ✔️
Ascend Y560 Y560-L01 Qualcomm MSM8909 2014 ✔️
Ascend Y560 Y560-L02 Qualcomm MSM8909 2014 ✔️
Ascend Y560 Y560-L03 Qualcomm MSM8909 2014 ✔️
Ascend Y560 Y560-L23 Qualcomm MSM8909 2014 ✔️
Ascend Y560 Y560-U02 Qualcomm MSM8909 2014 ✔️
Ascend Y560 Y560-U03 Qualcomm MSM8909 2014 ✔️
Ascend Y560 Y560-U23 Qualcomm MSM8909 2014 ✔️
Ascend Y6 SCL-AL00 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y6 SCL-CL00 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y6 SCL-L01 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y6 SCL-L02 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y6 SCL-L03 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y6 SCL-L04 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y6 SCL-L21 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y6 SCL-L32 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y6 SCL-TL00 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y6 SCL-TL00H Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y6 SCL-TL10 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y6 SCL-TL10H Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y6 SCL-U03 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y6 SCL-U21 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y6 SCL-U23 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y6 SCL-U31 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y6 Pro TIT-AL00 MTK MT6735 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y6 Pro TIT-CL10 MTK MT6735 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y6 Pro TIT-L01 MTK MT6735 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y6 Pro TIT-L02 MTK MT6735 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y6 Pro TIT-TL00 MTK MT6735 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y6 Pro TIT-U02 MTK MT6582 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y635000 Y635-CL00 Qualcomm MSM8916 2015 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y635 Y635-L01 Qualcomm MSM8916 2015 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y635 Y635-L02 Qualcomm MSM8916 2015 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y635 Y635-L03 Qualcomm MSM8916 2015 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y635 Y635-L21 Qualcomm MSM8916 2015 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y635 Y635-TL00 Qualcomm MSM8916 2015 ✔️ ✔️ ✔️
B199 B199 Qualcomm MSM8628 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Boulder U8350 Qualcomm MSM7225 2011 ✔️ ✔️
Bucare Y330-U05 MTK MT6572 2014 ✔️ ✔️
Buddy U8730 Qualcomm MSM8255T 2012 ✔️ ✔️
C199 Maimang C199-CL00 Qualcomm MSM8928 2014 ✔️ ✔️ ✔️
C199s Maimang 3S C199s-CL00 Qualcomm MSM8939 2015 ✔️ ✔️ ✔️
C8500 C8500 Qualcomm MSM7225   ✔️ ✔️ ✔️
C8511 C8511 Qualcomm MSM7225   ✔️ ✔️
C8810 C8810 Qualcomm MSM7627T   ✔️ ✔️ ✔️
C8812 C8812 Qualcomm MSM7227A 2012 ✔️ ✔️ ✔️
C8812D C8812D Qualcomm MSM8225 2012 ✔️ ✔️ ✔️
C8812E C8812E Qualcomm MSM8225 2012 ✔️ ✔️ ✔️
C8813 C8813 Qualcomm MSM8225 2012 ✔️ ✔️ ✔️
C8813D C8813D Qualcomm MSM8225 2012 ✔️ ✔️ ✔️
C8813Q C8813Q Qualcomm MSM8625Q 2012 ✔️ ✔️ ✔️
C8814 C8814 Qualcomm MSM8625Q   ✔️ ✔️ ✔️
C8815 C8815 Qualcomm MSM8625Q 2012 ✔️ ✔️ ✔️
C8816 C8816 Qualcomm MSM8612 2012 ✔️ ✔️ ✔️
C8816D C8816D Qualcomm MSM8612 2012 ✔️ ✔️ ✔️
C8817D C8817D Qualcomm MSM8916 2014 ✔️ ✔️ ✔️
C8817E C8817E Qualcomm MSM8916 2014 ✔️ ✔️ ✔️
C8817L C8817L Qualcomm MSM8926 2014
C8818 C8818 Qualcomm MSM8939 2015 ✔️ ✔️ ✔️
C8860v C8860v Qualcomm MSM8655 2012 ✔️ ✔️
C8869L C8869L Qualcomm MSM8939 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Diego DIG-AL00 Qualcomm MSM8940 2017 ✔️ ✔️
Diego DIG-L01 Qualcomm MSM8940 2017 ✔️ ✔️
Diego DIG-L03 Qualcomm MSM8940 2017 ✔️ ✔️
Diego DIG-L21 Qualcomm MSM8940 2017 ✔️ ✔️
Diego DIG-L22 Qualcomm MSM8940 2017 ✔️ ✔️
Diego DIG-L23 Qualcomm MSM8940 2017 ✔️ ✔️
Diego DIG-TL10 Qualcomm MSM8940 2017 ✔️ ✔️
dtab d-01k HDN-L1J HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
ECO LUA-L03 MTK MT6735 2016 ✔️ ✔️ ✔️
ECO LUA-L13 MTK MT6735 2016 ✔️ ✔️ ✔️
ECO LUA-L23 MTK MT6735 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Enjoy 7 Plus TRT-AL00 Qualcomm MSM8940 2017 ✔️ ✔️
Enjoy 7 Plus TRT-L01 Qualcomm MSM8940 2017 ✔️ ✔️
Enjoy 7 Plus TRT-L02 Qualcomm MSM8940 2017 ✔️ ✔️
Enjoy 7 Plus TRT-L03 Qualcomm MSM8940 2017 ✔️ ✔️
Enjoy 7 Plus TRT-L21 Qualcomm MSM8940 2017 ✔️ ✔️
Enjoy 7 Plus TRT-L22 Qualcomm MSM8940 2017 ✔️ ✔️
Enjoy 7 Plus TRT-L23 Qualcomm MSM8940 2017 ✔️ ✔️
Enjoy 7 Plus TRT-L53 Qualcomm MSM8940 2017 ✔️ ✔️
Enjoy 7 Plus TRT-TL10 Qualcomm MSM8940 2017 ✔️ ✔️
Enjoy 7S FIG-AL00 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Enjoy 7S FIG-AL10 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Enjoy 7S FIG-TL00 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Enjoy 7S FIG-TL10 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Enjoy 8 LDN-AL00 Qualcomm MSM8937 2018 ✔️ ✔️
Enjoy 8 LDN-AL10 Qualcomm MSM8937 2018 ✔️ ✔️
Enjoy 8 Plus FLA-AL20 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Enjoy 8 Plus FLA-L03 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Enjoy 8 Plus FLA-L21 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Enjoy 8e ATU-AL10 Qualcomm MSM8937 2018 ✔️ ✔️
Enjoy 8e ATU-TL10 Qualcomm MSM8937 2018 ✔️ ✔️
Enjoy 9 DUB-AL00 Qualcomm SDM450 2019 ✔️ ✔️
Enjoy 9 DUB-AL20 Qualcomm SDM450 2019 ✔️ ✔️
Enjoy 9 DUB-TL00 Qualcomm SDM450 2019 ✔️ ✔️
Florida FLA-AL00 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Florida FLA-AL10 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Florida FLA-TL00 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Florida FLA-TL10 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Fusion U8652 Qualcomm MSM7227 2011 ✔️ ✔️ ✔️
Fusion II U8665 Qualcomm MSM7225A 2012 ✔️ ✔️ ✔️
G Play G735-L03 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2014 ✔️ ✔️ ✔️
G Play G735-L11 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2014 ✔️ ✔️ ✔️
G Play G735-L12 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2014 ✔️ ✔️ ✔️
G Play G735-L23 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2014 ✔️ ✔️ ✔️
G Play Mini CHC-U01 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2014 ✔️ ✔️ ✔️
G Play Mini CHC-U03 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2014 ✔️ ✔️ ✔️
G Play Mini CHC-U23 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2014 ✔️ ✔️ ✔️
G Power TIT-U02 MTK MT6582 2016 ✔️ ✔️ ✔️
G10 RNE-AL00 HiSilicon KIRIN659 2017 ✔️ ✔️ ✔️
G10 Plus RNE-AL00 HiSilicon KIRIN659 2017 ✔️ ✔️ ✔️
G6 G6-C00 Qualcomm MSM8926 2014 ✔️ ✔️ ✔️
G6 G6-L11 Qualcomm MSM8926 2014 ✔️ ✔️ ✔️
G6 G6-L22 Qualcomm MSM8926 2014 ✔️ ✔️ ✔️
G6 G6-L33 Qualcomm MSM8926 2014 ✔️ ✔️ ✔️
G6 G6-U10 Qualcomm MSM8926 2014 ✔️ ✔️ ✔️
G6 G6-U251 Qualcomm MSM8926 2014 ✔️ ✔️ ✔️
G9 VNS-CL00 Qualcomm MSM8952 2015 ✔️ ✔️
G9 VNS-DL00 HiSilicon KIRIN650 2015 ✔️ ✔️
G9 VNS-TL00 HiSilicon KIRIN650 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
G9 Lite VNS-AL00 Qualcomm MSM8952 2015 ✔️ ✔️
Gaga U8180 Qualcomm MSM7225 2011 ✔️ ✔️
GL07S U9700L HiSilicon K3V2 Hi3620 2013 ✔️ ✔️
Glory H30-C00 Qualcomm MSM8612 2011 ✔️ ✔️ ✔️
Glory 4 G750-T00 MTK MT6582 2014 ✔️ ✔️
GR3 TAG-L01 MTK MT6753T 2016 ✔️
GR3 TAG-L03 MTK MT6753T 2016 ✔️
GR3 TAG-L13 MTK MT6753T 2016 ✔️
GR3 TAG-L21 MTK MT6753T 2016 ✔️
GR3 TAG-L22 MTK MT6753T 2016 ✔️
GR3 TAG-L23 MTK MT6753T 2016 ✔️
GR3 TAG-L32 MTK MT6753T 2016 ✔️
GR3 2017 DIG-L21 Qualcomm MSM8940 2017 ✔️ ✔️
GR5 BLL-L22 HiSilicon KIRIN655 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
GR5 KII-L21 Qualcomm MSM8939v2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
GR5 KII-L22 Qualcomm MSM8939v2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
GR5 KII-L23 Qualcomm MSM8939v2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
GT3 NMO-L01 HiSilicon KIRIN650 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
GT3 NMO-L02 HiSilicon KIRIN650 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
GT3 NMO-L03 HiSilicon KIRIN650 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
GT3 NMO-L21 HiSilicon KIRIN650 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
GT3 NMO-L22 HiSilicon KIRIN650 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
GT3 NMO-L23 HiSilicon KIRIN650 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
GT3 NMO-L31 HiSilicon KIRIN650 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
GT3 NMO-L51 HiSilicon KIRIN650 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
H871G H871G Qualcomm MSM8210 2014 ✔️ ✔️ ✔️
H891L H891L Qualcomm MSM8226 2015 ✔️ ✔️ ✔️
H892C Che-A1 Qualcomm MSM8916 2014 ✔️ ✔️ ✔️
H892L Che-A1 Qualcomm MSM8916 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Holly2 plus TIT-AL00 MTK MT6735 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Holly2 plus TIT-CL10 MTK MT6735 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Honor U8660 Qualcomm MSM7225 2012 ✔️ ✔️
Honor 3 HN3-U01 HiSilicon K3V2 Hi3620 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 3C H30-L01 HiSilicon KIRIN910 Hi6620 V9R1 2014 ✔️ ✔️
Honor 3C H30-L01M HiSilicon KIRIN910 Hi6620 V9R1 2014 ✔️ ✔️
Honor 3C H30-L02 HiSilicon KIRIN910 Hi6620 V9R1 2014 ✔️ ✔️
Honor 3C H30-L11 HiSilicon KIRIN910 Hi6620 V9R1 2014 ✔️ ✔️
Honor 3C H30-L11M HiSilicon KIRIN910 Hi6620 V9R1 2014 ✔️ ✔️
Honor 3C H30-L12 HiSilicon KIRIN910 Hi6620 V9R1 2014 ✔️ ✔️
Honor 3X H30-L02 MTK MT6582 2014 ✔️ ✔️
Honor 3X H30-T00 MTK MT6582 2013 ✔️ ✔️
Honor 3X H30-T10 MTK MT6582 2014 ✔️ ✔️
Honor 3X H30-U10 MTK MT6582 2014 ✔️ ✔️
Honor 4A SCL-AL00 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4A SCL-CL00 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4A SCL-L01 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4A SCL-L02 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4A SCL-L03 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4A SCL-L04 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4A SCL-L21 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4A SCL-L32 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4A SCL-TL00 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4A SCL-TL00H Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4A SCL-TL10 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4A SCL-TL10H Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4A SCL-U03 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4A SCL-U21 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4A SCL-U23 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4A SCL-U31 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4C CHM-CL00 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4C CHM-CL10 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4C CHM-TL00 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4C CHM-TL00H HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4C CHM-TL10 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4C CHM-TL10H HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4C CHM-U01 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4C CHM-U23 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4C CHM-UL00 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4C CHM-UL10 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4C Pro TIT-L01 MTK MT6735 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4C Pro TIT-TL00 MTK MT6735 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4X (Cherry) Che1-CL10 Qualcomm MSM8916 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4X (Cherry) Che1-CL20 Qualcomm MSM8916 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4X (Cherry) Che1-L04 Qualcomm MSM8916 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4X (Cherry) Che2-L03 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4X (Cherry) Che2-L11 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4X (Cherry) Che2-L12 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4X (Cherry) Che2-L23 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5A CAM-AL00 Qualcomm MSM8952 2016 ✔️ ✔️
Honor 5A CAM-CL00 Qualcomm MSM8952 2016 ✔️ ✔️
Honor 5A CAM-L03 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2016 ✔️ ✔️
Honor 5A CAM-L03E HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5A CAM-L21 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5A CAM-L22 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5A CAM-L23 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5A CAM-L32 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5A CAM-L53 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5A CAM-TL00 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5A CAM-TL00E HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5A CAM-TL00H HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5A CAM-U22 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5A CAM-UL00 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5A CAM-UL00E HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5C NEM-AL00 HiSilicon KIRIN650 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5C NEM-AL10 HiSilicon KIRIN650 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5C NEM-CL00   2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5C NEM-L21 HiSilicon KIRIN650 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5C NEM-L22 HiSilicon KIRIN650 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5C NEM-L31 HiSilicon KIRIN650 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5C NEM-L51 HiSilicon KIRIN650 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5C NEM-TL00 HiSilicon KIRIN650 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5C NEM-TL00H HiSilicon KIRIN650 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5C NEM-UL10 HiSilicon KIRIN650 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5X KIW-AL10 Qualcomm MSM8939v2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5X KIW-AL10G Qualcomm MSM8939v2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5X KIW-AL20 Qualcomm MSM8939v2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5X KIW-CL00 Qualcomm MSM8939v2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5X KIW-L21 Qualcomm MSM8939v2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5X KIW-L22 Qualcomm MSM8939v2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5X KIW-L23 Qualcomm MSM8939v2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5X KIW-L24 Qualcomm MSM8939v2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5X KIW-TL00 Qualcomm MSM8939v2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5X KIW-TL00H Qualcomm MSM8939v2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5X KIW-UL00 Qualcomm MSM8939v2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 6 H60-J1 HiSilicon KIRIN920 Hi3630 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 6 H60-L01 HiSilicon KIRIN920 Hi3630 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 6 H60-L02 HiSilicon KIRIN920 Hi3630 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 6 H60-L03 HiSilicon KIRIN920 Hi3630 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 6 H60-L04 HiSilicon KIRIN920 Hi3630 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 6 H60-L11 HiSilicon KIRIN920 Hi3630 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 6 H60-L12 HiSilicon KIRIN920 Hi3630 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 6 H60-L21 HiSilicon KIRIN920 Hi3630 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 6 plus PE-TL00M HiSilicon KIRIN925 Hi3830 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 6 plus PE-TL10 HiSilicon KIRIN925 Hi3830 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 6 plus PE-TL20 HiSilicon KIRIN925 Hi3830 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 6A DLI-AL10 Qualcomm MSM8937 2017 ✔️ ✔️
Honor 6A DLI-L22 Qualcomm MSM8937 2017 ✔️ ✔️
Honor 6A DLI-L42 Qualcomm MSM8937 2017 ✔️ ✔️
Honor 6A DLI-TL20 Qualcomm MSM8937 2017 ✔️ ✔️
Honor 6C DIG-L21 Qualcomm MSM8940 2017 ✔️ ✔️
Honor 6X BLN-AL10 HiSilicon KIRIN655 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 6X BLN-AL10A HiSilicon KIRIN655 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 6X BLN-AL10B HiSilicon KIRIN655 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 6X BLN-AL10C HiSilicon KIRIN655 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 6X BLN-L21 HiSilicon KIRIN655 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 6X BLN-L21HN HiSilicon KIRIN655 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 6X BLN-L22 HiSilicon KIRIN655 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 6X BLN-L22HN HiSilicon KIRIN655 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 6X BLN-L23 HiSilicon KIRIN655 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 6X BLN-TL00 HiSilicon KIRIN655 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 6X BLN-TL10 HiSilicon KIRIN655 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 7 PLK-AL10 HiSilicon KIRIN935 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 7 PLK-CL00 HiSilicon KIRIN935 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 7 PLK-L01 HiSilicon KIRIN935 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 7 PLK-L11 HiSilicon KIRIN935 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 7 PLK-L21 HiSilicon KIRIN935 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 7 PLK-TL00 HiSilicon KIRIN935 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 7 PLK-TL01H HiSilicon KIRIN935 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 7 PLK-TL11H HiSilicon KIRIN935 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 7 PLK-UL00 HiSilicon KIRIN935 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 7 PLK-UL00IN HiSilicon KIRIN935 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 7 PLK-UL10 HiSilicon KIRIN935 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 7 Lite NEM-L21 HiSilicon KIRIN650 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 7i ATH-AL00 Qualcomm MSM8939v2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 7i ATH-CL00 Qualcomm MSM8939v2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 7i ATH-TL00 Qualcomm MSM8939v2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 7i ATH-TL00H Qualcomm MSM8939v2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 7i ATH-UL00 Qualcomm MSM8939v2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 7i ATH-UL01 Qualcomm MSM8939v2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 7i ATH-UL06 Qualcomm MSM8939v2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 7i ATH-UL11 Qualcomm MSM8939v2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 7i ATH-UL16 Qualcomm MSM8939v2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 7S DUA-L22 MTK MT6739 2016       ✔️
Honor 7X BND-L21 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 7X BND-L22 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 7X BND-L24 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 7X BND-L31 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 7X BND-L32 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 7X BND-L34 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 8 FRD-AL00 HiSilicon KIRIN950 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 8 FRD-AL00A HiSilicon KIRIN950 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 8 FRD-AL10 HiSilicon KIRIN950 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 8 FRD-DL00 HiSilicon KIRIN950 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 8 FRD-L02 HiSilicon KIRIN950 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 8 FRD-L04 HiSilicon KIRIN950 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 8 FRD-L09 HiSilicon KIRIN950 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 8 FRD-L19 HiSilicon KIRIN950 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 8 FRD-TL00 HiSilicon KIRIN950 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 8 Lite 2017 WAS-AL00 HiSilicon KIRIN655 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 8 Youth Edition PRA-AL00 HiSilicon KIRIN655 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 8C BKK-AL00 Qualcomm SDM632 2018 ✔️ ✔️
Honor 8C BKK-L21 Qualcomm SDM632 2018 ✔️ ✔️
Honor 8C BKK-LX1 Qualcomm SDM632 2018 ✔️ ✔️
Honor 8C BKK-TL00 Qualcomm SDM632 2018 ✔️ ✔️
Honor 8X Max ARE-AL00 Qualcomm SDM636 2019 ✔️ ✔️
Honor 9 STF-AL00 HiSilicon KIRIN960 2017 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 9 STF-AL10 HiSilicon KIRIN960 2017 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 9 STF-AL20 HiSilicon KIRIN960 2017 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 9 STF-L09 HiSilicon KIRIN960 2017 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 9 STF-L14 HiSilicon KIRIN960 2017 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 9 STF-L19 HiSilicon KIRIN960 2017 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 9 STF-L29 HiSilicon KIRIN960 2017 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 9 STF-L39 HiSilicon KIRIN960 2017 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 9 STF-TL10 HiSilicon KIRIN960 2017 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 9 Lite LLD-L21 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 9 Lite LLD-L22 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 9 Lite LLD-L31 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 9 Lite LLD-L32 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 9 Lite LLD-TL10 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 9 Youth LLD-AL00 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 9 Youth LLD-AL10 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 9i RNE-L22 HiSilicon KIRIN659 2017 ✔️ ✔️ ✔️
Honor Changwan 6 Mya-AL10 MTK MT6737T 2017 ✔️
Honor Changwan 6 Mya-TL10 MTK MT6737T 2017 ✔️
Honor Changwan 7C LND-AL30 Qualcomm MSM8953 2018 ✔️ ✔️
Honor Changwan 7C LND-AL40 Qualcomm MSM8953 2018 ✔️ ✔️
Honor Changwan 7C LND-TL00 Qualcomm 2018 ✔️ ✔️
Honor Changwan 7C LND-TL10 Qualcomm 2018 ✔️ ✔️
Honor Changwan 7C LND-TL40 Qualcomm MSM8953 2018 ✔️ ✔️
Honor Changwan 7X BND-AL00 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Honor Changwan 7X BND-AL10 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Honor Changwan 7X BND-TL10 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Honor Changwan 8C BKK-AL10 Qualcomm SDM632 2018 ✔️ ✔️
Honor Magic NTS-AL00 HiSilicon KIRIN950 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor Note 8 Premium Edition EDI-AL10 HiSilicon KIRIN955 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor Note 8 Standard Edition EDI-DL00 HiSilicon KIRIN950 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor Play 4X Che2-UL00 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Honor Play 4X Che2-UL10 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Honor Spree 4X (Cherry) Che2-TL00 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Honor Spree 4X (Cherry) Che2-TL00H HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Honor Spree 4X (Cherry) Che2-TL00M HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Honor Spree 4X (Cherry) Che2-TL10 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Honor Spree 4X (Cherry) Che2-TL10M HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Honor V10 BKL-AL00 HiSilicon KIRIN970 2017 ✔️
Honor V10 BKL-AL20 HiSilicon KIRIN970 2017 ✔️
Honor V10 BKL-TL00 HiSilicon KIRIN970 2017 ✔️
Honor V8 KNT-CL00 HiSilicon KIRIN950 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor V8 Premium Edition KNT-AL20 HiSilicon KIRIN955 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor V8 Standard Edition KNT-AL10 HiSilicon KIRIN950 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor V8 Standard Edition KNT-L09 HiSilicon KIRIN950 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor V8 Standard Edition KNT-TL10 HiSilicon KIRIN950 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor V8 Standard Edition KNT-UL10 HiSilicon KIRIN950 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor V9 DUK-AL10 HiSilicon KIRIN960 2017 ✔️ ✔️ ✔️
Honor V9 DUK-AL20 HiSilicon KIRIN960 2017 ✔️ ✔️ ✔️
Honor V9 DUK-AL30 HiSilicon KIRIN960 2017 ✔️ ✔️ ✔️
Honor V9 DUK-L09 HiSilicon KIRIN960 2017 ✔️ ✔️ ✔️
Honor V9 DUK-TL30 HiSilicon KIRIN960 2017 ✔️ ✔️ ✔️
Huawei Ascend Alek 4G G620S-L01 Qualcomm MSM8916 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Huawei Ascend Alek 4G G620S-L02 Qualcomm MSM8916 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Huawei Ascend Alek 4G G620S-L03 Qualcomm MSM8916 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Huawei Ascend D U9501L Qualcomm MSM8960 2012 ✔️ ✔️
Huawei Ascend G312 QWERTY U8730 Qualcomm MSM8255T 2012 ✔️ ✔️
Huawei G9 Plus MLA-TL00 Qualcomm MSM8953 2016 ✔️ ✔️
Huawei G9 Plus MLA-TL10 Qualcomm MSM8953 2016 ✔️ ✔️
Huawei G9 Plus MLA-UL00 Qualcomm MSM8953 2016 ✔️ ✔️
Huawei Kestrel EE G535-L11 Qualcomm MSM8226 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Huawei Maya Mya-L22 MTK MT6737T 2017 ✔️
Huawei Nova 2s HWI-AL00 HiSilicon KIRIN960 2017 ✔️ ✔️ ✔️
Huawei Nova 2s HWI-TL00 HiSilicon KIRIN960 2017 ✔️ ✔️ ✔️
Huawei Nova Young Mya-L11 MTK MT6737T 2017 ✔️
Huawei Nova Young Mya-L13 MTK MT6737T 2017 ✔️
Huawei P1 LTE U9202L-1 Qualcomm MSM8960 2012 ✔️ ✔️
Huawei P1 LTE U9202L-2 Qualcomm MSM8960 2012 ✔️ ✔️
Huawei P1 LTE U9202L-3 Qualcomm MSM8960 2012 ✔️ ✔️
Huawei P1 LTE U9202L-4 Qualcomm MSM8960 2012 ✔️ ✔️
Huawei Sensa 4G LTE H715BL Qualcomm   ✔️ ✔️
Huawei Straight Talk H715BL H715BL Qualcomm   ✔️ ✔️
Huawei Y3 2017 CRO-U00 MTK MT6373M 2017       ✔️
Huawei Y5 2017 Mya-L23 MTK MT6737T 2017 ✔️
Huawei Y6 2017 Mya-L41 MTK MT6737T 2017 ✔️
Huawie Y5 2017 Mya-L02 MTK MT6737T 2017 ✔️
Huawie Y5 2017 Mya-L03 MTK MT6737T 2017 ✔️
Huawei Y5 Prime 2018 DRA-L22HN MTK MT6739   2018       ✔️
Huawei Y5 Prime 2018 DRA-LX2 MTK MT6739   2018       ✔️
Huawei Y5 Prime 2018 DRA-L22 MTK MT6739   2018       ✔️
Huawei Y5 Prime 2018 DRA-L02 MTK MT6739   2018       ✔️
Ideos Chat U8300 Qualcomm MSM7225 2011 ✔️ ✔️ ✔️
Ideos U8150 U8150 Qualcomm MSM7225 2010 ✔️ ✔️
Ideos X1 U8180-1 Qualcomm MSM7225 2011 ✔️ ✔️
Ideos X2 U8500-1 Qualcomm MSM7225 2010 ✔️ ✔️
Ideos X3 U8510-1 Qualcomm MSM7227 2011 ✔️ ✔️
Ideos X3 U8510-7 Qualcomm MSM7227 2011 ✔️ ✔️
Ideos X5 U8800-PRO Qualcomm MSM7230 2011 ✔️ ✔️
Ivy U8100/IVY Qualcomm MSM7225 2010 ✔️ ✔️
Jengu U8652 Qualcomm MSM7227 2011 ✔️ ✔️
Joy U8120 Qualcomm MSM7227 2010 ✔️ ✔️
Juni U8300 Qualcomm MSM7225 2011 ✔️ ✔️ ✔️
M931 M931 Qualcomm MSM8939 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Maimang 5 MLA-AL00 Qualcomm MSM8953 2016 ✔️ ✔️
Maimang 5 MLA-AL10 Qualcomm MSM8953 2016 ✔️ ✔️
Maimang 5 MLA-CL00 Qualcomm MSM8953 2016 ✔️ ✔️
Maimang 6 RNE-AL00 HiSilicon KIRIN659 2017 ✔️ ✔️ ✔️
Mate 10 ALP-AL00 HiSilicon KIRIN970 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Mate 10 ALP-L09 HiSilicon KIRIN970 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Mate 10 ALP-L29 HiSilicon KIRIN970 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Mate 10 ALP-TL00 HiSilicon KIRIN970 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Mate 10 Lite RNE-L01 HiSilicon KIRIN659 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Mate 10 Lite RNE-L02 HiSilicon KIRIN659 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Mate 10 Lite RNE-L03 HiSilicon KIRIN659 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Mate 10 Lite RNE-L21 HiSilicon KIRIN659 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Mate 10 Lite RNE-L23 HiSilicon KIRIN659 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Mate 10 Pro BLA-A09 HiSilicon KIRIN970 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Mate 10 Pro BLA-AL00 HiSilicon KIRIN970 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Mate 10 Pro BLA-L09 HiSilicon KIRIN970 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Mate 10 Pro BLA-L29 HiSilicon KIRIN970 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Mate 10 Pro BLA-TL00 HiSilicon KIRIN970 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Mate 2 MT2-C00 Qualcomm MSM8628 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Mate 2 MT2-L00 Qualcomm MSM8928 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Mate 2 MT2-L01 Qualcomm MSM8928 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Mate 2 MT2-L02 Qualcomm MSM8928 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Mate 2 MT2-L03 Qualcomm MSM8928 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Mate 2 MT2-L05 Qualcomm MSM8928 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Mate 2 MT2-U071 HiSilicon KIRIN910 Hi6620 V9R1 2014 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 7 MT7-CL00 HiSilicon KIRIN920 Hi3630 2014 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 7 MT7-L09 HiSilicon KIRIN925 Hi3830 2014 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 7 MT7-L11 HiSilicon KIRIN925 Hi3830 2014 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 7 MT7-TL00 HiSilicon KIRIN925 Hi3830 2014 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 7 MT7-TL10 HiSilicon KIRIN925 Hi3830 2014 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 7 MT7-TL10A HiSilicon KIRIN925 Hi3830 2014 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 7 MT7-TL20 HiSilicon KIRIN925 Hi3830 2014 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 7 MT7-UL00 HiSilicon KIRIN920 Hi3630 2014 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 8 NXT-AL00 HiSilicon KIRIN950 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MATE 8 NXT-AL10 HiSilicon KIRIN950 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MATE 8 NXT-AL10A HiSilicon KIRIN950 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MATE 8 NXT-AL10B HiSilicon KIRIN950 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MATE 8 NXT-AL10C HiSilicon KIRIN950 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MATE 8 NXT-CL00 HiSilicon KIRIN950 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MATE 8 NXT-CL00A HiSilicon KIRIN950 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MATE 8 NXT-CL00B HiSilicon KIRIN950 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MATE 8 NXT-DL00 HiSilicon KIRIN950 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MATE 8 NXT-DL00A HiSilicon KIRIN950 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MATE 8 NXT-DL00B HiSilicon KIRIN950 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MATE 8 NXT-L09 HiSilicon KIRIN950 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MATE 8 NXT-L09A HiSilicon KIRIN950 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MATE 8 NXT-L09B HiSilicon KIRIN950 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MATE 8 NXT-L29 HiSilicon KIRIN950 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MATE 8 NXT-L29A HiSilicon KIRIN950 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MATE 8 NXT-L29B HiSilicon KIRIN950 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MATE 8 NXT-TL00 HiSilicon KIRIN950 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MATE 8 NXT-TL00A HiSilicon KIRIN950 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MATE 8 NXT-TL00B HiSilicon KIRIN950 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MATE 9 MHA-AL00 HiSilicon KIRIN960 2016 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 9 MHA-AL10 HiSilicon KIRIN960 2016 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 9 MHA-AL10A HiSilicon KIRIN960 2016 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 9 MHA-AL10B HiSilicon KIRIN960 2016 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 9 MHA-AL10C HiSilicon KIRIN960 2016 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 9 MHA-L09 HiSilicon KIRIN960 2016 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 9 MHA-L09B HiSilicon KIRIN960 2016 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 9 MHA-L29 HiSilicon KIRIN960 2016 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 9 MHA-L29B HiSilicon KIRIN960 2016 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 9 MHA-L2AB HiSilicon KIRIN960 2016 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 9 MHA-TL00 HiSilicon KIRIN960 2016 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 9 MHA-TL00A HiSilicon KIRIN960 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Mate 9 Lite BLL-L23 HiSilicon KIRIN655 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MATE 9 Pro LON-AL00A HiSilicon KIRIN960 2016 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 9 Pro LON-AL00B HiSilicon KIRIN960 2016 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 9 Pro LON-AL00C HiSilicon KIRIN960 2016 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 9 Pro LON-AL00D HiSilicon KIRIN960 2016 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 9 Pro LON-CL00B HiSilicon KIRIN960 2016 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 9 Pro LON-L09A HiSilicon KIRIN960 2016 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 9 Pro LON-L09B HiSilicon KIRIN960 2016 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 9 Pro LON-L29A HiSilicon KIRIN960 2016 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 9 Pro LON-L29B HiSilicon KIRIN960 2016 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 9 Pro LON-L29C HiSilicon KIRIN960 2016 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 9 Pro LON-L29D HiSilicon KIRIN960 2016 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 9 Pro LON-TL10B HiSilicon KIRIN960 2016 ✔️ ✔️ ✔️
MATE S CRR-CL00 HiSilicon KIRIN935 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MATE S CRR-CL20 HiSilicon KIRIN935 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MATE S CRR-L09 HiSilicon KIRIN935 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MATE S CRR-TL00 HiSilicon KIRIN935 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MATE S CRR-UL00 HiSilicon KIRIN935 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MATE S CRR-UL20 HiSilicon KIRIN935 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MediaPad M2 M2-801L HiSilicon KIRIN930 Hi3635 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MediaPad M2 M2-801w HiSilicon KIRIN930 Hi3635 2015 ✔️ ✔️
MediaPad M2 M2-802L HiSilicon KIRIN930 Hi3635 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MediaPad M2 M2-803L HiSilicon KIRIN930 Hi3635 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MediaPad M2 M2-A01L HiSilicon KIRIN930 Hi3635 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MediaPad M2 M2-A01w HiSilicon KIRIN930 Hi3635 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MediaPad M2 7.0 PLE-701L Qualcomm MSM8939v2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MediaPad M2 7.0 PLE-703L Qualcomm MSM8939v2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MediaPad M2 7.0 PLE-703LT Qualcomm MSM8939v2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MediaPad M2 8.0 Pro JDN-L01 Qualcomm MSM8939v2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MediaPad M2 8.0 Pro JDN-W09 Qualcomm MSM8939v2 2016 ✔️
MediaPad M3 BTV-DL09 HiSilicon KIRIN950 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MediaPad M3 BTV-W09 HiSilicon KIRIN950 2016 ✔️ ✔️
MediaPad M3 Lite HDN-L09 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
MediaPad M3 Lite HDN-W09 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️
MediaPad M3 Lite 10 BAH-AL00 Qualcomm MSM8940 2017 ✔️ ✔️
MediaPad M3 Lite 10 BAH-L09 Qualcomm MSM8940 2017 ✔️ ✔️
MediaPad M3 Lite 10 BAH-W09 Qualcomm MSM8940 2017 ✔️ ✔️
MediaPad M3 Lite 8.0 CPN-AL00 Qualcomm MSM8940 2017 ✔️ ✔️
MediaPad M3 Lite 8.0 CPN-L09 Qualcomm MSM8940 2017 ✔️ ✔️
MediaPad M3 Lite 8.0 CPN-W09 Qualcomm MSM8940 2017 ✔️ ✔️
MediaPad M5 SHT-AL09 HiSilicon KIRIN960 2018 ✔️ ✔️ ✔️
MediaPad M5 PRO CMR-AL19 HiSilicon KIRIN960 2018 ✔️ ✔️ ✔️
MediaPad M5 PRO CMR-W19 HiSilicon KIRIN960 2018 ✔️
MediaPad M5 WiFi SHT-W09 HiSilicon KIRIN960 2018 ✔️ ✔️
MediaPad T1 10.0 T1-A21L Qualcomm MSM8916 2015 ✔️ ✔️ ✔️
MediaPad T1 10.0 T1-A22L Qualcomm MSM8916 2015 ✔️ ✔️ ✔️
MediaPad T1 10.0 T1-A23L Qualcomm MSM8916 2015 ✔️ ✔️ ✔️
MediaPad T1 8.0 S8-701u Qualcomm MSM8212 2015 ✔️ ✔️ ✔️
MediaPad T1 8.0 S8-702u Qualcomm MSM8212 2015 ✔️ ✔️ ✔️
MediaPad T1 8.0 T1-821w Qualcomm MSM8916 2015 ✔️
MediaPad T1 8.0 Pro T1-821L Qualcomm MSM8916 2015 ✔️ ✔️ ✔️
MediaPad T1 8.0 Pro T1-823L Qualcomm MSM8916 2015 ✔️ ✔️ ✔️
MediaPad X2 GEM-701L HiSilicon KIRIN930 Hi3635 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MediaPad X2 GEM-702L HiSilicon KIRIN930 Hi3635 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MediaPad X2 GEM-703L HiSilicon KIRIN930 Hi3635 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MediaPad X2 GEM-703LT HiSilicon KIRIN930 Hi3635 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MediaPad YOUTH2 YOUTH2-2U Qualcomm MSM8212 2014 ✔️ ✔️ ✔️
MediaPad YOUTH2 YOUTH2-U Qualcomm MSM8212 2014 ✔️ ✔️ ✔️
MetroPCS M835 M835 Qualcomm MSM7625 2012 ✔️ ✔️ ✔️
Monet MON-L19 Qualcomm MSM8940 2018 ✔️ ✔️
Monet MON-W19 Qualcomm MSM8940 2018 ✔️ ✔️
MTS NEO U8800 Qualcomm MSM7230 2011 ✔️ ✔️
NATASHA NTS-AL00 HiSilicon KIRIN950 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Net10 H871G Qualcomm MSM8210 2014 ✔️ ✔️ ✔️
nova CAN-AL00 Qualcomm MSM8953 2016 ✔️ ✔️
nova CAN-AL10 Qualcomm MSM8953 2016 ✔️ ✔️
nova CAN-L1 Qualcomm MSM8953 2016 ✔️ ✔️
nova CAN-L11 Qualcomm MSM8953 2016 ✔️ ✔️
nova CAN-L12 Qualcomm MSM8953 2016 ✔️ ✔️
nova CAN-L13 Qualcomm MSM8953 2016 ✔️ ✔️
nova CAN-L2 Qualcomm MSM8953 2016 ✔️ ✔️
nova CAN-L3 Qualcomm MSM8953 2016 ✔️ ✔️
nova CAN-TL10 Qualcomm MSM8953 2016 ✔️ ✔️
nova CAN-TL20 Qualcomm MSM8953 2016 ✔️ ✔️
nova CAZ-AL00 Qualcomm MSM8953 2016 ✔️ ✔️
nova CAZ-AL10 Qualcomm MSM8953 2016 ✔️ ✔️
Nova 2 PIC-AL00 HiSilicon KIRIN659 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Nova 2 PIC-CL00 HiSilicon KIRIN659 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Nova 2 PIC-CL10 HiSilicon KIRIN659 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Nova 2 PIC-L09 HiSilicon KIRIN659 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Nova 2 PIC-L29 HiSilicon KIRIN659 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Nova 2 PIC-TL00 HiSilicon KIRIN659 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Nova 2 Lite LDN-L22 Qualcomm MSM8937 2018 ✔️ ✔️
Nova 2 Lite LDN-L23 Qualcomm MSM8937 2018 ✔️ ✔️
Nova 2 Lite LDN-L29 Qualcomm MSM8937 2018 ✔️ ✔️
Nova 2 Lite LDN-LX2 Qualcomm MSM8937 2018 ✔️ ✔️
Nova 2 Plus BAC-AL00 HiSilicon KIRIN659 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Nova 2 Plus BAC-L01 HiSilicon KIRIN659 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Nova 2 Plus BAC-L02 HiSilicon KIRIN659 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Nova 2 Plus BAC-L03 HiSilicon KIRIN659 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Nova 2 Plus BAC-L09 HiSilicon KIRIN659 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Nova 2 Plus BAC-L21 HiSilicon KIRIN659 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Nova 2 Plus BAC-L22 HiSilicon KIRIN659 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Nova 2 Plus BAC-L23 HiSilicon KIRIN659 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Nova 2 Plus BAC-TL00 HiSilicon KIRIN659 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Nova 2i RNE-L22 HiSilicon KIRIN659 2017 ✔️ ✔️ ✔️
Nova 3e ANE-AL00 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Nova Lite PRA-LX2 HiSilicon KIRIN655 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Nova lite+ TRT-LX1 Qualcomm MSM8940 2017 ✔️ ✔️
nova Plus MLA-L1 Qualcomm MSM8953 2016 ✔️ ✔️
nova Plus MLA-L11 Qualcomm MSM8953 2016 ✔️ ✔️
nova Plus MLA-L12 Qualcomm MSM8953 2016 ✔️ ✔️
nova Plus MLA-L13 Qualcomm MSM8953 2016 ✔️ ✔️
nova Plus MLA-L2 Qualcomm MSM8953 2016 ✔️ ✔️
nova Plus MLA-L3 Qualcomm MSM8953 2016 ✔️ ✔️
Nova Smart DIG-L01 Qualcomm MSM8940 2017 ✔️ ✔️
Optimus Stockholm U8180 Qualcomm MSM7225 2011 ✔️ ✔️
Orange Barcelona U8350-3 Qualcomm MSM7225 2011 ✔️ ✔️
Orange Daytona G510 Qualcomm MSM8225 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Orange Dive 70 SCL-L01 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
ORANGE DIVE 70 SCL-L01 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Orange Stockholm U8180 Qualcomm MSM7225 2011 ✔️ ✔️
Orange Tactile Internet U8100 Qualcomm MSM7225 2010 ✔️ ✔️
P Smart FIG-L01 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
P Smart FIG-L02 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
P Smart FIG-L03 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
P Smart FIG-L11 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
P Smart FIG-L21 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
P Smart FIG-L22 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
P Smart FIG-L23 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
P Smart FIG-L31 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
P10 VTR-AL00 HiSilicon KIRIN960 2017 ✔️ ✔️ ✔️
P10 VTR-L29 HiSilicon KIRIN960 2017 ✔️ ✔️ ✔️
P10 Lite PRA-LA1 HiSilicon KIRIN655 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P10 Plus VKY-AL00 HiSilicon KIRIN960 2017 ✔️ ✔️ ✔️
P10 Plus VKY-L09 HiSilicon KIRIN960 2017 ✔️ ✔️ ✔️
P10 Plus VKY-L29 HiSilicon KIRIN960 2017 ✔️ ✔️ ✔️
P20 Lite ANE-L01 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
P20 Lite ANE-L02 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
P20 Lite ANE-L03 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
P20 Lite ANE-L12 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
P20 Lite ANE-L21 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
P20 Lite ANE-L22 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
P20 Lite ANE-L23 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
P20 Lite ANE-L42 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
P20 Lite ANE-LX1 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
P20 Lite ANE-TL00 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
P8 GRA-CL00 HiSilicon KIRIN930 Hi3635 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8 GRA-CL10 HiSilicon KIRIN930 Hi3635 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8 GRA-L03 HiSilicon KIRIN930 Hi3635 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8 GRA-L09 HiSilicon KIRIN930 Hi3635 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8 GRA-L13 HiSilicon KIRIN930 Hi3635 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8 GRA-TL00 HiSilicon KIRIN930 Hi3635 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8 GRA-TL10 HiSilicon KIRIN930 Hi3635 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8 GRA-UL00 HiSilicon KIRIN930 Hi3635 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8 GRA-UL10 HiSilicon KIRIN930 Hi3635 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8 Lite 2017 PRA-L01 HiSilicon KIRIN655 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8 Lite 2017 PRA-L02 HiSilicon KIRIN655 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8 Lite 2017 PRA-L03 HiSilicon KIRIN655 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8 Lite 2017 PRA-L11 HiSilicon KIRIN655 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8 Lite 2017 PRA-L21 HiSilicon KIRIN655 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8 Lite 2017 PRA-L22 HiSilicon KIRIN655 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8 Lite 2017 PRA-L23 HiSilicon KIRIN655 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8 Lite 2017 PRA-L31 HiSilicon KIRIN655 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8 Lite 2017 PRA-LX1 HiSilicon KIRIN655 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8 Lite 2017 PRA-LX3 HiSilicon KIRIN655 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8 Lite 2017 PRA-TL00 HiSilicon KIRIN655 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8 Lite 2017 PRA-TL10 HiSilicon KIRIN655 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8 Lite 2017 WAS-LX1 HiSilicon KIRIN655 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8 Lite 2017 WAS-TL10 HiSilicon KIRIN655 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8lite ALE-CL00 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8lite ALE-L01 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8lite ALE-L02 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8lite ALE-L03 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8lite ALE-L04 Qualcomm MSM8939 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8lite ALE-L21 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8lite ALE-L22 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8lite ALE-L23 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8lite ALE-L32 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8lite ALE-L34 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8lite ALE-L52 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8lite ALE-L53 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8lite ALE-L62 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8lite ALE-TL00 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8lite ALE-UL00 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8lite Smart TAG-L01 MTK MT6753T 2016 ✔️
P8max DAV-701L HiSilicon KIRIN930 Hi3635 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8max DAV-702L HiSilicon KIRIN930 Hi3635 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8max DAV-703L HiSilicon KIRIN930 Hi3635 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8max DAV-713L HiSilicon KIRIN930 Hi3635 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P9 EVA-AL00 HiSilicon KIRIN955 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P9 EVA-AL10 HiSilicon KIRIN955 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P9 EVA-CL00   2015 ✔️ ✔️
P9 EVA-DL00   2015 ✔️ ✔️
P9 EVA-L09 HiSilicon KIRIN955 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P9 EVA-L09J HiSilicon KIRIN955 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P9 EVA-L19 HiSilicon KIRIN955 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P9 EVA-L29 HiSilicon KIRIN955 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P9 EVA-TL00 HiSilicon KIRIN955 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P9 Lite VNS-L01 HiSilicon KIRIN650 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P9 Lite VNS-L02 HiSilicon KIRIN650 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P9 Lite VNS-L03 HiSilicon KIRIN650 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P9 Lite VNS-L11 HiSilicon KIRIN650 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P9 Lite VNS-L21 HiSilicon KIRIN650 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P9 Lite VNS-L22 HiSilicon KIRIN650 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P9 Lite VNS-L31 HiSilicon KIRIN650 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P9 Lite VNS-L53 HiSilicon KIRIN650 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P9 Lite VNS-TL00 HiSilicon KIRIN650 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P9 Plus VIE-AL10B HiSilicon KIRIN955 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P9 Plus VIE-AL10C HiSilicon KIRIN955 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P9 Plus VIE-L09 HiSilicon KIRIN955 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P9 Plus VIE-L29 HiSilicon KIRIN955 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Phoenix U8680 Qualcomm MSM8255T 2012 ✔️ ✔️ ✔️
Raven Che-A1 Qualcomm MSM8916 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Selina U8110 Qualcomm MSM7225 2010 ✔️ ✔️
SFR Starshine U8180 Qualcomm MSM7225 2011 ✔️ ✔️
SoftBank Huawei 204HW Y300-J1 Qualcomm MSM8225 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Sonic U8650-1 Qualcomm MSM7227 2011 ✔️ ✔️
Stream S 302HW P6S-L04 HiSilicon KIRIN910 Hi6620 V9R1 2014 ✔️ ✔️ ✔️
T-Mobile Ascend G312 U8680 Qualcomm MSM8255T 2012 ✔️ ✔️ ✔️
T-Mobile Comet U8150D Qualcomm MSM7225 2010 ✔️ ✔️
T-Mobile myTouch U8680 Qualcomm MSM8255T 2012 ✔️ ✔️ ✔️
T-Mobile myTouch Q U8730 Qualcomm MSM8255T 2012 ✔️ ✔️ ✔️
T-Mobile Prism U8651T Qualcomm MSM7227 2012 ✔️ ✔️
T-Mobile Prism II U8686-1 Qualcomm MSM7227A 2013 ✔️ ✔️ ✔️
T-Mobile Pulse U8220 Qualcomm MSM7200A 2009 ✔️ ✔️
T-Mobile Pulse mini U8110 Qualcomm MSM7225 2010 ✔️ ✔️
T-Mobile Rapport U8180 Qualcomm MSM7225 2011 ✔️ ✔️
T-Mobile Summit U8651TS Qualcomm MSM7227 2012 ✔️ ✔️
Texas A1 H1611 Qualcomm MSM8939 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Trinity TRT-AL00 Qualcomm MSM8940 2017 ✔️ ✔️
Trinity TRT-TL00 Qualcomm MSM8940 2017 ✔️ ✔️
U8100 U8100-U Qualcomm MSM7225 2010 ✔️ ✔️
U8105 U8105 Qualcomm MSM7225 2010 ✔️ ✔️
U8109 U8109 Qualcomm MSM7225 2010 ✔️ ✔️
U8110 U8110 Qualcomm MSM7225 2010 ✔️ ✔️
U8120 U8120 Qualcomm MSM7227 2010 ✔️ ✔️
U8160 U8160-U Qualcomm MSM7225 2011 ✔️ ✔️
U8180 U8180 Qualcomm MSM7225 2011 ✔️ ✔️
U8185 U8185 Qualcomm MSM7225A 2012 ✔️ ✔️
U8186 U8186 Qualcomm MSM7225A 2011 ✔️ ✔️
U8220 U8220 Qualcomm MSM7200A 2009 ✔️ ✔️
U8230 U8230 Qualcomm MSM7200A 2009 ✔️ ✔️
U8300 U8300 Qualcomm MSM7225 2011 ✔️ ✔️ ✔️
U8350 U8350 Qualcomm MSM7225 2011 ✔️ ✔️
U8500 U8500 Qualcomm MSM7225 2010 ✔️ ✔️
U8510 U8510 Qualcomm MSM7227 2011 ✔️ ✔️
U8600 U8600 Qualcomm 2012 ✔️ ✔️ ✔️
U8650 U8650 Qualcomm MSM7227 2011 ✔️ ✔️
U8651 U8651 Qualcomm MSM7227 2012 ✔️ ✔️
U8651S U8651S Qualcomm MSM7227 2012 ✔️ ✔️
U8651T U8651T Qualcomm MSM7227 2012 ✔️ ✔️
U8652 U8652 Qualcomm MSM7227 2011 ✔️ ✔️
U8655 U8655 Qualcomm MSM7225A 2012 ✔️ ✔️
U8665 U8665 Qualcomm MSM7225A 2012 ✔️ ✔️ ✔️
U8666 U8666 Qualcomm MSM7227A 2012 ✔️ ✔️ ✔️
U8680 U8680 Qualcomm MSM8255T 2012 ✔️ ✔️ ✔️
U8681 U8681 Qualcomm MSM8255T 2012 ✔️ ✔️ ✔️
U8685D U8685D Qualcomm MSM7227A 2012 ✔️ ✔️ ✔️
U8686 U8686 Qualcomm MSM7227A 2013 ✔️ ✔️ ✔️
U8730 U8730 Qualcomm MSM8255T 2012 ✔️ ✔️ ✔️
U8800 U8800 Qualcomm MSM7230 2011 ✔️ ✔️
U8800 Pro U8800-PRO Qualcomm MSM7230 2011 ✔️ ✔️
U8815 U8815 Qualcomm MSM7227A 2012 ✔️ ✔️ ✔️
U8816 U8816-1 Qualcomm MSM7227A 2012 ✔️ ✔️ ✔️
U8825 U8825 Qualcomm MSM8225 2012 ✔️ ✔️ ✔️
U8825D U8825D Qualcomm MSM8225 2012 ✔️ ✔️ ✔️
U8860 U8660 Qualcomm MSM7225A 2012 ✔️ ✔️ ✔️
U8950 U8950 Qualcomm MSM8260 2012 ✔️ ✔️ ✔️
U8950-1 U8950-1 Qualcomm MSM8225 2013 ✔️ ✔️ ✔️
U8950D U8950D Qualcomm MSM8260 2012 ✔️ ✔️ ✔️
U8951D U8951D Qualcomm MSM8260 2013 ✔️ ✔️ ✔️
U9501L U9501L Qualcomm MSM8960 2012 ✔️ ✔️
U9700l U9700l HiSilicon K3V2 Hi3620 2013 ✔️ ✔️ ✔️
U9701L U9701L HiSilicon K3V2 Hi3620 2013 ✔️ ✔️ ✔️
UM840 UM840 Qualcomm MSM7225 2009 ✔️ ✔️
Valiant Y301-A1 Qualcomm MSM8225 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Vitria Y301-A2 Qualcomm MSM8225 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Vodafone 845 U8120/V845 Qualcomm MSM7227 2010 ✔️ ✔️
Vodafone 858 Smart U8160 Qualcomm MSM7225 2011 ✔️ ✔️
W1 (Windows phone) W1-C00 Qualcomm MSM8227 2013 ✔️ ✔️
W1 (Windows phone) W1-U00 Qualcomm MSM8230 2013 ✔️ ✔️
W1 (Windows phone) W1-U34 Qualcomm MSM8230 2013 ✔️ ✔️
W2 (Windows phone) H883G Qualcomm MSM8230 2013 ✔️ ✔️
W2 (Windows phone) W2-T00 Qualcomm MSM8230 2013 ✔️ ✔️
W2 (Windows phone) W2-T01 Qualcomm MSM8230 2013 ✔️ ✔️
W2 (Windows phone) W2-U00 Qualcomm MSM8230 2013 ✔️ ✔️
W2 (Windows phone) W2-U051 Qualcomm MSM8230 2013 ✔️ ✔️
Y3II LUA-L01 MTK MT6735 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Y3II LUA-L02 MTK MT6735 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Y3II LUA-L21 MTK MT6735 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Y3II LUA-U02 MTK MT6582 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Y3II LUA-U03 MTK MT6582 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Y3II LUA-U22 MTK MT6582 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Y3II LUA-U23 MTK MT6582 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Y5II CUN-L01 MTK MT6735P 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Y5II CUN-L02 MTK MT6735P 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Y5II CUN-L03 MTK MT6735P 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Y5II CUN-L21 MTK MT6735P 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Y5II CUN-L22 MTK MT6735P 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Y5II CUN-L23 MTK MT6735P 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Y5II CUN-L33 MTK MT6735P 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Y5II CUN-U29 MTK MT6582 2016 ✔️ ✔️
Y6 2018 ATU-L21 Qualcomm MSM8937 2018 ✔️ ✔️
Y6 2018 ATU-L31 Qualcomm MSM8937 2018 ✔️ ✔️
Y6 2018 ATU-LX1 Qualcomm MSM8937 2018 ✔️ ✔️
Y6 Elite LYO-L01 MTK MT6735P 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Y6 Elite LYO-L02 MTK MT6735P 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Y6 Elite LYO-L03 MTK MT6735P 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Y6 Pro 2017 SLA-L02 Qualcomm MSM8917 2017 ✔️ ✔️
Y6 Pro 2017 SLA-L22 Qualcomm MSM8917 2017 ✔️ ✔️
Y6 Pro 2017 SLA-TL00 Qualcomm MSM8917 2017 ✔️ ✔️
Y6II CAM-L03 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Y6II CAM-L03E HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Y6II CAM-L21 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Y6II CAM-L22 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Y6II CAM-L23 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Y6II CAM-L32 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Y6II CAM-L53 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Y6II compact LYO-L01 MTK MT6735P 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Y6II compact LYO-L02 MTK MT6735P 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Y6II compact LYO-L03 MTK MT6735P 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Y7 2017 TRT-LX1 Qualcomm MSM8940 2017 ✔️ ✔️
Y7 2019 DUB-LX1 Qualcomm SDM450 2019 ✔️ ✔️
Y7 Prime 2018 LDN-L01 Qualcomm MSM8937 2018 ✔️ ✔️
Y7 Prime 2018 LDN-L03 Qualcomm MSM8937 2018 ✔️ ✔️
Y7 Prime 2018 LDN-L21 Qualcomm MSM8937 2018 ✔️ ✔️
Y7 Prime 2018 LDN-LX1 Qualcomm MSM8937 2018 ✔️ ✔️
Y7 Prime 2019 DUB-L21 Qualcomm SDM450 2019 ✔️ ✔️
Y7 Pro 2019 DUB-L22 Qualcomm SDM450 2019 ✔️ ✔️
Y7 Pro 2019 DUB-LX2 Qualcomm SDM450 2019 ✔️ ✔️
Y9 2018 FLA-L22 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Y9 2018 FLA-L23 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Y9 2018 FLA-LX2 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Z100 Z100-CL00 HiSilicon KIRIN910T 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Z100 Z100-L09 HiSilicon KIRIN910T 2014 ✔️ ✔️ ✔️