سرویس های آنلاین گوشی های هواوی

در سرویس های زیر باید گوشی بالا بیاید و روی لوگو یا خاموش نباشد، همچنین گوشی های با پچ امنیتی اندروید 2019 و اکثر گوشی های اندروید 9 پشتیبانی نمی شوند. این سرویس از ساعت 9:00 الی 22:30 همه روزه حتی تعطیلات انجام می شود. (تا 24 ساعت پس از خرید فرصت مراجعه برای انجام سرویس دارید)

نام دستگاه مدل CPU سال سرویس آنلاک شبکه دریافت کد آنلاک شبکه دریافت کد آنلاک بوتلودر حذف FRP
Ascend Ascend SnapTo G620-A2 Qualcomm MSM8926 2015 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend D2 D2-0082 HiSilicon K3V2 Hi3620 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend D2 D2-2010 HiSilicon K3V2 Hi3620 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend D2 D2-5000 HiSilicon K3V2 Hi3620 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend D2 D2-6114 HiSilicon K3V2 Hi3620 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G300 U8815-51 Qualcomm MSM7227A 2012 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G300 U8815-71 Qualcomm MSM7227A 2012 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G300C C8810 Qualcomm MSM7627T 2012 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G330 U8825 Qualcomm MSM8225 2012 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G330D U8825D Qualcomm MSM8225 2012 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G510 G510-0010 Qualcomm MSM8225 2011 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G510 G510-0100 Qualcomm MSM8225 2011 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G510 G510-0200 Qualcomm MSM8225 2011 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G510 G510-0251 Qualcomm MSM8225 2011 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G525 G525-U00 Qualcomm MSM8225Q 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G526 G526-L11 Qualcomm MSM8930 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G526 G526-L22 Qualcomm MSM8930 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G526 G526-L33 Qualcomm MSM8930 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G527 G527-U081 Qualcomm MSM8930 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G600 U8950D Qualcomm MSM8260 2012 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G610 G610-C00 Qualcomm MSM8625Q 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G610 G610-T00 MTK MT6589 2012 ✔️ ✔️
Ascend G610 G610-T11 MTK MT6589 2012 ✔️ ✔️
Ascend G610 G610-U00 MTK MT6589 2012 ✔️ ✔️
Ascend G610 G610-U15 MTK MT6589 2012 ✔️ ✔️
Ascend G610 G610-U20 MTK MT6589 2012 ✔️ ✔️
Ascend G610 G610-U30 MTK MT6589 2012 ✔️ ✔️
Ascend G615 G615-U10 Qualcomm MSM8212 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G620 G620-L72 Qualcomm MSM8926 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G620 G620-L75 Qualcomm MSM8926 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G620s G620S-L01 Qualcomm MSM8916 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G620s G620S-L02 Qualcomm MSM8916 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G620s G620S-L03 Qualcomm MSM8916 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G620s G620S-UL00 Qualcomm MSM8916 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G621 G621-TL00 Qualcomm MSM8916 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G621 G621-TL00M Qualcomm MSM8916 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G630 G630-T00 Qualcomm MSM8212 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G630 G630-U00 Qualcomm MSM8212 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G630 G630-U10 Qualcomm MSM8212 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G630 G630-U20 Qualcomm MSM8212 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G630 G630-U251 Qualcomm MSM8212 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G630 G630-U30 Qualcomm MSM8212 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G7 G7-L01 Qualcomm MSM8916 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G7 G7-L02 Qualcomm MSM8916 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G7 G7-L11 Qualcomm MSM8916 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G7 G7-UL10 Qualcomm MSM8916 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G7 G7-UL20 Qualcomm MSM8916 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G7 G760-L02 Qualcomm MSM8916 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G7 G760-L03 Qualcomm MSM8916 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G7 G760-TL00 Qualcomm MSM8916 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G7 Plius RIO-AL00 Qualcomm MSM8939v2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G7 Plius RIO-CL00 Qualcomm MSM8939v2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G7 Plius RIO-L01 Qualcomm MSM8939v2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G7 Plius RIO-TL00 Qualcomm MSM8939v2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G7 Plius RIO-UL00 Qualcomm MSM8939v2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G700 G700-U20 MTK MT6592 2013 ✔️ ✔️
Ascend G716 G716-L070 Qualcomm MSM8930 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G730 G730-C00 Qualcomm MSM8625Q 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G730 G730-L072 Qualcomm MSM8926 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G730 G730-L073 Qualcomm MSM8926 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G730 G730-L075 Qualcomm MSM8926 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G730 G730-T00 MTK MT6582 2013 ✔️ ✔️
Ascend G730 G730-U00 MTK MT6582 2013 ✔️ ✔️
Ascend G730 G730-U10 MTK MT6582 2014 ✔️ ✔️
Ascend G730 G730-U251 MTK MT6582 2013 ✔️ ✔️
Ascend G730 G730-U27 Qualcomm MSM8926 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G730 G730-U30 Qualcomm MSM8926 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G740 G740-L00 Qualcomm MSM8930 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G750 G750-C00 MTK MT6592 2014 ✔️ ✔️
Ascend G750 G750-T00 MTK MT6592 2014 ✔️ ✔️
Ascend G750 G750-T01 MTK MT6592 2012 ✔️ ✔️
Ascend G750 G750-T20 MTK MT6592 2014 ✔️ ✔️
Ascend G750 G750-U10 MTK MT6592 2013 ✔️ ✔️
Ascend G8 RIO-L01 Qualcomm MSM8939v2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G8 RIO-L02 Qualcomm MSM8939v2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G8 RIO-L03 Qualcomm MSM8939v2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Ascend G8 RIO-TL00 Qualcomm MSM8939v2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Ascend GX1 SC-CL00 Qualcomm MSM8916 2015 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend GX1 SC-TL10 Qualcomm MSM8916 2015 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend GX1 SC-UL00 Qualcomm MSM8916 2015 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend GX1 SC-UL10 Qualcomm MSM8916 2015 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend HW-01E U9501L Qualcomm MSM8960 2012 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend HW-03E D2-6070 HiSilicon K3V2 Hi3620 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend P2 P2-0000 HiSilicon K3V2 Hi3620 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend P2 P2-6011 HiSilicon K3V2 Hi3620 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend P2 P2-6013 HiSilicon K3V2 Hi3620 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend P2 P2-6070 HiSilicon K3V2 Hi3620 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend P2 U9700L HiSilicon K3V2 Hi3620 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend P6S P6S-U00 HiSilicon KIRIN910 Hi6620 V9R1 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend P6S P6S-U04 HiSilicon KIRIN910 Hi6620 V9R1 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend P6S P6S-U06 HiSilicon KIRIN910 Hi6620 V9R1 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend P7 P7-L00 HiSilicon KIRIN910T 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend P7 P7-L05 HiSilicon KIRIN910T 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend P7 P7-L07 HiSilicon KIRIN910T 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend P7 P7-L09 HiSilicon KIRIN910T 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend P7 P7-L10 HiSilicon KIRIN910T 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend P7 P7-L11 HiSilicon KIRIN910T 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend P7 P7-L12 HiSilicon KIRIN910T 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend P7 P7-L15 HiSilicon KIRIN910T 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend P7 P7-L18 HiSilicon KIRIN910T 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend XT H1611 Qualcomm MSM8939 2016 ✔️ ✔️
Ascend Y100 U8185 Qualcomm MSM7225A 2012 ✔️ ✔️
Ascend Y101 U8186 Qualcomm MSM7225A 2011 ✔️ ✔️
Ascend Y200 U8655 Qualcomm MSM7225A 2012 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y201 U8666 Qualcomm MSM7227A 2012 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y201 U8666E Qualcomm MSM7227A 2012 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y201 U8666E-21 Qualcomm MSM7227A 2012 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y210 Y210-0100 Qualcomm MSM7227A 2012 ✔️ ✔️
Ascend Y210 Y210-0151 Qualcomm MSM7227A 2012 ✔️ ✔️
Ascend Y300 Y300-0000 Qualcomm MSM8225 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y300 Y300-0100 Qualcomm MSM8225 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y300 Y300-0151 Qualcomm MSM8225 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y300C Y300C Qualcomm MSM8225 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y330 Y330-C00 Qualcomm MSM8610 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y330 Y330-U01 MTK MT6572 2013 ✔️ ✔️
Ascend Y330 Y330-U05 MTK MT6572 2013 ✔️ ✔️
Ascend Y330 Y330-U07 MTK MT6572 2013 ✔️ ✔️
Ascend Y330 Y330-U08 MTK MT6572 2013 ✔️ ✔️
Ascend Y330 Y330-U09 MTK MT6572 2013 ✔️ ✔️
Ascend Y330 Y330-U11 MTK MT6572 2013 ✔️ ✔️
Ascend Y330 Y330-U15 MTK MT6572 2013 ✔️ ✔️
Ascend Y330 Y330-U17 MTK MT6572 2013 ✔️ ✔️
Ascend Y336 Y336-A1 Qualcomm MSM8210 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y340 Y340-U081 Qualcomm 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y530 Y530-U00 Qualcomm MSM8210 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y530 Y530-U051 Qualcomm MSM8210 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y536 Y536-A1 Qualcomm MSM8226 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y538 Y538-A1 Qualcomm MSM8909 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y540 Y540-U01 Qualcomm MSM8210 2015 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y550 Y550-L01 Qualcomm MSM8916 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y550 Y550-L02 Qualcomm MSM8916 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y550 Y550-L03 Qualcomm MSM8916 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y550 Y550-L13 Qualcomm MSM8916 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y560 Y560-CL00 Qualcomm MSM8909 2014 ✔️
Ascend Y560 Y560-L01 Qualcomm MSM8909 2014 ✔️
Ascend Y560 Y560-L02 Qualcomm MSM8909 2014 ✔️
Ascend Y560 Y560-L03 Qualcomm MSM8909 2014 ✔️
Ascend Y560 Y560-L23 Qualcomm MSM8909 2014 ✔️
Ascend Y560 Y560-U02 Qualcomm MSM8909 2014 ✔️
Ascend Y560 Y560-U03 Qualcomm MSM8909 2014 ✔️
Ascend Y560 Y560-U23 Qualcomm MSM8909 2014 ✔️
Ascend Y6 SCL-AL00 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y6 SCL-CL00 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y6 SCL-L01 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y6 SCL-L02 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y6 SCL-L03 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y6 SCL-L04 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y6 SCL-L21 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y6 SCL-L32 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y6 SCL-TL00 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y6 SCL-TL00H Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y6 SCL-TL10 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y6 SCL-TL10H Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y6 SCL-U03 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y6 SCL-U21 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y6 SCL-U23 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y6 SCL-U31 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y6 Pro TIT-AL00 MTK MT6735 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y6 Pro TIT-CL10 MTK MT6735 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y6 Pro TIT-L01 MTK MT6735 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y6 Pro TIT-L02 MTK MT6735 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y6 Pro TIT-TL00 MTK MT6735 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y6 Pro TIT-U02 MTK MT6582 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y635000 Y635-CL00 Qualcomm MSM8916 2015 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y635 Y635-L01 Qualcomm MSM8916 2015 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y635 Y635-L02 Qualcomm MSM8916 2015 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y635 Y635-L03 Qualcomm MSM8916 2015 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y635 Y635-L21 Qualcomm MSM8916 2015 ✔️ ✔️ ✔️
Ascend Y635 Y635-TL00 Qualcomm MSM8916 2015 ✔️ ✔️ ✔️
B199 B199 Qualcomm MSM8628 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Boulder U8350 Qualcomm MSM7225 2011 ✔️ ✔️
Bucare Y330-U05 MTK MT6572 2014 ✔️ ✔️
Buddy U8730 Qualcomm MSM8255T 2012 ✔️ ✔️
C199 Maimang C199-CL00 Qualcomm MSM8928 2014 ✔️ ✔️ ✔️
C199s Maimang 3S C199s-CL00 Qualcomm MSM8939 2015 ✔️ ✔️ ✔️
C8500 C8500 Qualcomm MSM7225   ✔️ ✔️ ✔️
C8511 C8511 Qualcomm MSM7225   ✔️ ✔️
C8810 C8810 Qualcomm MSM7627T   ✔️ ✔️ ✔️
C8812 C8812 Qualcomm MSM7227A 2012 ✔️ ✔️ ✔️
C8812D C8812D Qualcomm MSM8225 2012 ✔️ ✔️ ✔️
C8812E C8812E Qualcomm MSM8225 2012 ✔️ ✔️ ✔️
C8813 C8813 Qualcomm MSM8225 2012 ✔️ ✔️ ✔️
C8813D C8813D Qualcomm MSM8225 2012 ✔️ ✔️ ✔️
C8813Q C8813Q Qualcomm MSM8625Q 2012 ✔️ ✔️ ✔️
C8814 C8814 Qualcomm MSM8625Q   ✔️ ✔️ ✔️
C8815 C8815 Qualcomm MSM8625Q 2012 ✔️ ✔️ ✔️
C8816 C8816 Qualcomm MSM8612 2012 ✔️ ✔️ ✔️
C8816D C8816D Qualcomm MSM8612 2012 ✔️ ✔️ ✔️
C8817D C8817D Qualcomm MSM8916 2014 ✔️ ✔️ ✔️
C8817E C8817E Qualcomm MSM8916 2014 ✔️ ✔️ ✔️
C8817L C8817L Qualcomm MSM8926 2014
C8818 C8818 Qualcomm MSM8939 2015 ✔️ ✔️ ✔️
C8860v C8860v Qualcomm MSM8655 2012 ✔️ ✔️
C8869L C8869L Qualcomm MSM8939 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Diego DIG-AL00 Qualcomm MSM8940 2017 ✔️ ✔️
Diego DIG-L01 Qualcomm MSM8940 2017 ✔️ ✔️
Diego DIG-L03 Qualcomm MSM8940 2017 ✔️ ✔️
Diego DIG-L21 Qualcomm MSM8940 2017 ✔️ ✔️
Diego DIG-L22 Qualcomm MSM8940 2017 ✔️ ✔️
Diego DIG-L23 Qualcomm MSM8940 2017 ✔️ ✔️
Diego DIG-TL10 Qualcomm MSM8940 2017 ✔️ ✔️
dtab d-01k HDN-L1J HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
ECO LUA-L03 MTK MT6735 2016 ✔️ ✔️ ✔️
ECO LUA-L13 MTK MT6735 2016 ✔️ ✔️ ✔️
ECO LUA-L23 MTK MT6735 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Enjoy 7 Plus TRT-AL00 Qualcomm MSM8940 2017 ✔️ ✔️
Enjoy 7 Plus TRT-L01 Qualcomm MSM8940 2017 ✔️ ✔️
Enjoy 7 Plus TRT-L02 Qualcomm MSM8940 2017 ✔️ ✔️
Enjoy 7 Plus TRT-L03 Qualcomm MSM8940 2017 ✔️ ✔️
Enjoy 7 Plus TRT-L21 Qualcomm MSM8940 2017 ✔️ ✔️
Enjoy 7 Plus TRT-L22 Qualcomm MSM8940 2017 ✔️ ✔️
Enjoy 7 Plus TRT-L23 Qualcomm MSM8940 2017 ✔️ ✔️
Enjoy 7 Plus TRT-L53 Qualcomm MSM8940 2017 ✔️ ✔️
Enjoy 7 Plus TRT-TL10 Qualcomm MSM8940 2017 ✔️ ✔️
Enjoy 7S FIG-AL00 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Enjoy 7S FIG-AL10 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Enjoy 7S FIG-TL00 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Enjoy 7S FIG-TL10 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Enjoy 8 LDN-AL00 Qualcomm MSM8937 2018 ✔️ ✔️
Enjoy 8 LDN-AL10 Qualcomm MSM8937 2018 ✔️ ✔️
Enjoy 8 Plus FLA-AL20 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Enjoy 8 Plus FLA-L03 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Enjoy 8 Plus FLA-L21 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Enjoy 8e ATU-AL10 Qualcomm MSM8937 2018 ✔️ ✔️
Enjoy 8e ATU-TL10 Qualcomm MSM8937 2018 ✔️ ✔️
Enjoy 9 DUB-AL00 Qualcomm SDM450 2019 ✔️ ✔️
Enjoy 9 DUB-AL20 Qualcomm SDM450 2019 ✔️ ✔️
Enjoy 9 DUB-TL00 Qualcomm SDM450 2019 ✔️ ✔️
Florida FLA-AL00 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Florida FLA-AL10 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Florida FLA-TL00 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Florida FLA-TL10 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Fusion U8652 Qualcomm MSM7227 2011 ✔️ ✔️ ✔️
Fusion II U8665 Qualcomm MSM7225A 2012 ✔️ ✔️ ✔️
G Play G735-L03 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2014 ✔️ ✔️ ✔️
G Play G735-L11 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2014 ✔️ ✔️ ✔️
G Play G735-L12 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2014 ✔️ ✔️ ✔️
G Play G735-L23 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2014 ✔️ ✔️ ✔️
G Play Mini CHC-U01 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2014 ✔️ ✔️ ✔️
G Play Mini CHC-U03 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2014 ✔️ ✔️ ✔️
G Play Mini CHC-U23 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2014 ✔️ ✔️ ✔️
G Power TIT-U02 MTK MT6582 2016 ✔️ ✔️ ✔️
G10 RNE-AL00 HiSilicon KIRIN659 2017 ✔️ ✔️ ✔️
G10 Plus RNE-AL00 HiSilicon KIRIN659 2017 ✔️ ✔️ ✔️
G6 G6-C00 Qualcomm MSM8926 2014 ✔️ ✔️ ✔️
G6 G6-L11 Qualcomm MSM8926 2014 ✔️ ✔️ ✔️
G6 G6-L22 Qualcomm MSM8926 2014 ✔️ ✔️ ✔️
G6 G6-L33 Qualcomm MSM8926 2014 ✔️ ✔️ ✔️
G6 G6-U10 Qualcomm MSM8926 2014 ✔️ ✔️ ✔️
G6 G6-U251 Qualcomm MSM8926 2014 ✔️ ✔️ ✔️
G9 VNS-CL00 Qualcomm MSM8952 2015 ✔️ ✔️
G9 VNS-DL00 HiSilicon KIRIN650 2015 ✔️ ✔️
G9 VNS-TL00 HiSilicon KIRIN650 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
G9 Lite VNS-AL00 Qualcomm MSM8952 2015 ✔️ ✔️
Gaga U8180 Qualcomm MSM7225 2011 ✔️ ✔️
GL07S U9700L HiSilicon K3V2 Hi3620 2013 ✔️ ✔️
Glory H30-C00 Qualcomm MSM8612 2011 ✔️ ✔️ ✔️
Glory 4 G750-T00 MTK MT6582 2014 ✔️ ✔️
GR3 TAG-L01 MTK MT6753T 2016 ✔️
GR3 TAG-L03 MTK MT6753T 2016 ✔️
GR3 TAG-L13 MTK MT6753T 2016 ✔️
GR3 TAG-L21 MTK MT6753T 2016 ✔️
GR3 TAG-L22 MTK MT6753T 2016 ✔️
GR3 TAG-L23 MTK MT6753T 2016 ✔️
GR3 TAG-L32 MTK MT6753T 2016 ✔️
GR3 2017 DIG-L21 Qualcomm MSM8940 2017 ✔️ ✔️
GR5 BLL-L22 HiSilicon KIRIN655 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
GR5 KII-L21 Qualcomm MSM8939v2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
GR5 KII-L22 Qualcomm MSM8939v2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
GR5 KII-L23 Qualcomm MSM8939v2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
GT3 NMO-L01 HiSilicon KIRIN650 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
GT3 NMO-L02 HiSilicon KIRIN650 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
GT3 NMO-L03 HiSilicon KIRIN650 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
GT3 NMO-L21 HiSilicon KIRIN650 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
GT3 NMO-L22 HiSilicon KIRIN650 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
GT3 NMO-L23 HiSilicon KIRIN650 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
GT3 NMO-L31 HiSilicon KIRIN650 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
GT3 NMO-L51 HiSilicon KIRIN650 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
H871G H871G Qualcomm MSM8210 2014 ✔️ ✔️ ✔️
H891L H891L Qualcomm MSM8226 2015 ✔️ ✔️ ✔️
H892C Che-A1 Qualcomm MSM8916 2014 ✔️ ✔️ ✔️
H892L Che-A1 Qualcomm MSM8916 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Holly2 plus TIT-AL00 MTK MT6735 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Holly2 plus TIT-CL10 MTK MT6735 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Honor U8660 Qualcomm MSM7225 2012 ✔️ ✔️
Honor 3 HN3-U01 HiSilicon K3V2 Hi3620 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 3C H30-L01 HiSilicon KIRIN910 Hi6620 V9R1 2014 ✔️ ✔️
Honor 3C H30-L01M HiSilicon KIRIN910 Hi6620 V9R1 2014 ✔️ ✔️
Honor 3C H30-L02 HiSilicon KIRIN910 Hi6620 V9R1 2014 ✔️ ✔️
Honor 3C H30-L11 HiSilicon KIRIN910 Hi6620 V9R1 2014 ✔️ ✔️
Honor 3C H30-L11M HiSilicon KIRIN910 Hi6620 V9R1 2014 ✔️ ✔️
Honor 3C H30-L12 HiSilicon KIRIN910 Hi6620 V9R1 2014 ✔️ ✔️
Honor 3X H30-L02 MTK MT6582 2014 ✔️ ✔️
Honor 3X H30-T00 MTK MT6582 2013 ✔️ ✔️
Honor 3X H30-T10 MTK MT6582 2014 ✔️ ✔️
Honor 3X H30-U10 MTK MT6582 2014 ✔️ ✔️
Honor 4A SCL-AL00 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4A SCL-CL00 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4A SCL-L01 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4A SCL-L02 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4A SCL-L03 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4A SCL-L04 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4A SCL-L21 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4A SCL-L32 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4A SCL-TL00 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4A SCL-TL00H Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4A SCL-TL10 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4A SCL-TL10H Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4A SCL-U03 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4A SCL-U21 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4A SCL-U23 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4A SCL-U31 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4C CHM-CL00 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4C CHM-CL10 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4C CHM-TL00 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4C CHM-TL00H HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4C CHM-TL10 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4C CHM-TL10H HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4C CHM-U01 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4C CHM-U23 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4C CHM-UL00 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4C CHM-UL10 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4C Pro TIT-L01 MTK MT6735 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4C Pro TIT-TL00 MTK MT6735 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4X (Cherry) Che1-CL10 Qualcomm MSM8916 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4X (Cherry) Che1-CL20 Qualcomm MSM8916 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4X (Cherry) Che1-L04 Qualcomm MSM8916 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4X (Cherry) Che2-L03 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4X (Cherry) Che2-L11 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4X (Cherry) Che2-L12 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 4X (Cherry) Che2-L23 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5A CAM-AL00 Qualcomm MSM8952 2016 ✔️ ✔️
Honor 5A CAM-CL00 Qualcomm MSM8952 2016 ✔️ ✔️
Honor 5A CAM-L03 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2016 ✔️ ✔️
Honor 5A CAM-L03E HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5A CAM-L21 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5A CAM-L22 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5A CAM-L23 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5A CAM-L32 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5A CAM-L53 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5A CAM-TL00 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5A CAM-TL00E HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5A CAM-TL00H HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5A CAM-U22 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5A CAM-UL00 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5A CAM-UL00E HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5C NEM-AL00 HiSilicon KIRIN650 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5C NEM-AL10 HiSilicon KIRIN650 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5C NEM-CL00   2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5C NEM-L21 HiSilicon KIRIN650 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5C NEM-L22 HiSilicon KIRIN650 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5C NEM-L31 HiSilicon KIRIN650 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5C NEM-L51 HiSilicon KIRIN650 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5C NEM-TL00 HiSilicon KIRIN650 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5C NEM-TL00H HiSilicon KIRIN650 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5C NEM-UL10 HiSilicon KIRIN650 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5X KIW-AL10 Qualcomm MSM8939v2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5X KIW-AL10G Qualcomm MSM8939v2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5X KIW-AL20 Qualcomm MSM8939v2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5X KIW-CL00 Qualcomm MSM8939v2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5X KIW-L21 Qualcomm MSM8939v2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5X KIW-L22 Qualcomm MSM8939v2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5X KIW-L23 Qualcomm MSM8939v2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5X KIW-L24 Qualcomm MSM8939v2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5X KIW-TL00 Qualcomm MSM8939v2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5X KIW-TL00H Qualcomm MSM8939v2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 5X KIW-UL00 Qualcomm MSM8939v2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 6 H60-J1 HiSilicon KIRIN920 Hi3630 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 6 H60-L01 HiSilicon KIRIN920 Hi3630 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 6 H60-L02 HiSilicon KIRIN920 Hi3630 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 6 H60-L03 HiSilicon KIRIN920 Hi3630 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 6 H60-L04 HiSilicon KIRIN920 Hi3630 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 6 H60-L11 HiSilicon KIRIN920 Hi3630 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 6 H60-L12 HiSilicon KIRIN920 Hi3630 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 6 H60-L21 HiSilicon KIRIN920 Hi3630 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 6 plus PE-TL00M HiSilicon KIRIN925 Hi3830 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 6 plus PE-TL10 HiSilicon KIRIN925 Hi3830 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 6 plus PE-TL20 HiSilicon KIRIN925 Hi3830 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 6A DLI-AL10 Qualcomm MSM8937 2017 ✔️ ✔️
Honor 6A DLI-L22 Qualcomm MSM8937 2017 ✔️ ✔️
Honor 6A DLI-L42 Qualcomm MSM8937 2017 ✔️ ✔️
Honor 6A DLI-TL20 Qualcomm MSM8937 2017 ✔️ ✔️
Honor 6C DIG-L21 Qualcomm MSM8940 2017 ✔️ ✔️
Honor 6X BLN-AL10 HiSilicon KIRIN655 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 6X BLN-AL10A HiSilicon KIRIN655 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 6X BLN-AL10B HiSilicon KIRIN655 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 6X BLN-AL10C HiSilicon KIRIN655 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 6X BLN-L21 HiSilicon KIRIN655 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 6X BLN-L21HN HiSilicon KIRIN655 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 6X BLN-L22 HiSilicon KIRIN655 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 6X BLN-L22HN HiSilicon KIRIN655 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 6X BLN-L23 HiSilicon KIRIN655 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 6X BLN-TL00 HiSilicon KIRIN655 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 6X BLN-TL10 HiSilicon KIRIN655 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 7 PLK-AL10 HiSilicon KIRIN935 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 7 PLK-CL00 HiSilicon KIRIN935 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 7 PLK-L01 HiSilicon KIRIN935 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 7 PLK-L11 HiSilicon KIRIN935 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 7 PLK-L21 HiSilicon KIRIN935 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 7 PLK-TL00 HiSilicon KIRIN935 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 7 PLK-TL01H HiSilicon KIRIN935 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 7 PLK-TL11H HiSilicon KIRIN935 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 7 PLK-UL00 HiSilicon KIRIN935 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 7 PLK-UL00IN HiSilicon KIRIN935 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 7 PLK-UL10 HiSilicon KIRIN935 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 7 Lite NEM-L21 HiSilicon KIRIN650 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 7i ATH-AL00 Qualcomm MSM8939v2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 7i ATH-CL00 Qualcomm MSM8939v2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 7i ATH-TL00 Qualcomm MSM8939v2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 7i ATH-TL00H Qualcomm MSM8939v2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 7i ATH-UL00 Qualcomm MSM8939v2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 7i ATH-UL01 Qualcomm MSM8939v2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 7i ATH-UL06 Qualcomm MSM8939v2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 7i ATH-UL11 Qualcomm MSM8939v2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 7i ATH-UL16 Qualcomm MSM8939v2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 7S DUA-L22 MTK MT6739 2016       ✔️
Honor 7X BND-L21 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 7X BND-L22 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 7X BND-L24 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 7X BND-L31 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 7X BND-L32 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 7X BND-L34 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 8 FRD-AL00 HiSilicon KIRIN950 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 8 FRD-AL00A HiSilicon KIRIN950 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 8 FRD-AL10 HiSilicon KIRIN950 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 8 FRD-DL00 HiSilicon KIRIN950 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 8 FRD-L02 HiSilicon KIRIN950 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 8 FRD-L04 HiSilicon KIRIN950 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 8 FRD-L09 HiSilicon KIRIN950 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 8 FRD-L19 HiSilicon KIRIN950 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 8 FRD-TL00 HiSilicon KIRIN950 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 8 Lite 2017 WAS-AL00 HiSilicon KIRIN655 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 8 Youth Edition PRA-AL00 HiSilicon KIRIN655 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor 8C BKK-AL00 Qualcomm SDM632 2018 ✔️ ✔️
Honor 8C BKK-L21 Qualcomm SDM632 2018 ✔️ ✔️
Honor 8C BKK-LX1 Qualcomm SDM632 2018 ✔️ ✔️
Honor 8C BKK-TL00 Qualcomm SDM632 2018 ✔️ ✔️
Honor 8X Max ARE-AL00 Qualcomm SDM636 2019 ✔️ ✔️
Honor 9 STF-AL00 HiSilicon KIRIN960 2017 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 9 STF-AL10 HiSilicon KIRIN960 2017 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 9 STF-AL20 HiSilicon KIRIN960 2017 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 9 STF-L09 HiSilicon KIRIN960 2017 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 9 STF-L14 HiSilicon KIRIN960 2017 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 9 STF-L19 HiSilicon KIRIN960 2017 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 9 STF-L29 HiSilicon KIRIN960 2017 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 9 STF-L39 HiSilicon KIRIN960 2017 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 9 STF-TL10 HiSilicon KIRIN960 2017 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 9 Lite LLD-L21 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 9 Lite LLD-L22 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 9 Lite LLD-L31 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 9 Lite LLD-L32 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 9 Lite LLD-TL10 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 9 Youth LLD-AL00 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 9 Youth LLD-AL10 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Honor 9i RNE-L22 HiSilicon KIRIN659 2017 ✔️ ✔️ ✔️
Honor Changwan 6 Mya-AL10 MTK MT6737T 2017 ✔️
Honor Changwan 6 Mya-TL10 MTK MT6737T 2017 ✔️
Honor Changwan 7C LND-AL30 Qualcomm MSM8953 2018 ✔️ ✔️
Honor Changwan 7C LND-AL40 Qualcomm MSM8953 2018 ✔️ ✔️
Honor Changwan 7C LND-TL00 Qualcomm 2018 ✔️ ✔️
Honor Changwan 7C LND-TL10 Qualcomm 2018 ✔️ ✔️
Honor Changwan 7C LND-TL40 Qualcomm MSM8953 2018 ✔️ ✔️
Honor Changwan 7X BND-AL00 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Honor Changwan 7X BND-AL10 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Honor Changwan 7X BND-TL10 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Honor Changwan 8C BKK-AL10 Qualcomm SDM632 2018 ✔️ ✔️
Honor Magic NTS-AL00 HiSilicon KIRIN950 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor Note 8 Premium Edition EDI-AL10 HiSilicon KIRIN955 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor Note 8 Standard Edition EDI-DL00 HiSilicon KIRIN950 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor Play 4X Che2-UL00 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Honor Play 4X Che2-UL10 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Honor Spree 4X (Cherry) Che2-TL00 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Honor Spree 4X (Cherry) Che2-TL00H HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Honor Spree 4X (Cherry) Che2-TL00M HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Honor Spree 4X (Cherry) Che2-TL10 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Honor Spree 4X (Cherry) Che2-TL10M HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Honor V10 BKL-AL00 HiSilicon KIRIN970 2017 ✔️
Honor V10 BKL-AL20 HiSilicon KIRIN970 2017 ✔️
Honor V10 BKL-TL00 HiSilicon KIRIN970 2017 ✔️
Honor V8 KNT-CL00 HiSilicon KIRIN950 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor V8 Premium Edition KNT-AL20 HiSilicon KIRIN955 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor V8 Standard Edition KNT-AL10 HiSilicon KIRIN950 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor V8 Standard Edition KNT-L09 HiSilicon KIRIN950 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor V8 Standard Edition KNT-TL10 HiSilicon KIRIN950 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor V8 Standard Edition KNT-UL10 HiSilicon KIRIN950 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Honor V9 DUK-AL10 HiSilicon KIRIN960 2017 ✔️ ✔️ ✔️
Honor V9 DUK-AL20 HiSilicon KIRIN960 2017 ✔️ ✔️ ✔️
Honor V9 DUK-AL30 HiSilicon KIRIN960 2017 ✔️ ✔️ ✔️
Honor V9 DUK-L09 HiSilicon KIRIN960 2017 ✔️ ✔️ ✔️
Honor V9 DUK-TL30 HiSilicon KIRIN960 2017 ✔️ ✔️ ✔️
Huawei Ascend Alek 4G G620S-L01 Qualcomm MSM8916 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Huawei Ascend Alek 4G G620S-L02 Qualcomm MSM8916 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Huawei Ascend Alek 4G G620S-L03 Qualcomm MSM8916 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Huawei Ascend D U9501L Qualcomm MSM8960 2012 ✔️ ✔️
Huawei Ascend G312 QWERTY U8730 Qualcomm MSM8255T 2012 ✔️ ✔️
Huawei G9 Plus MLA-TL00 Qualcomm MSM8953 2016 ✔️ ✔️
Huawei G9 Plus MLA-TL10 Qualcomm MSM8953 2016 ✔️ ✔️
Huawei G9 Plus MLA-UL00 Qualcomm MSM8953 2016 ✔️ ✔️
Huawei Kestrel EE G535-L11 Qualcomm MSM8226 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Huawei Maya Mya-L22 MTK MT6737T 2017 ✔️
Huawei Nova 2s HWI-AL00 HiSilicon KIRIN960 2017 ✔️ ✔️ ✔️
Huawei Nova 2s HWI-TL00 HiSilicon KIRIN960 2017 ✔️ ✔️ ✔️
Huawei Nova Young Mya-L11 MTK MT6737T 2017 ✔️
Huawei Nova Young Mya-L13 MTK MT6737T 2017 ✔️
Huawei P1 LTE U9202L-1 Qualcomm MSM8960 2012 ✔️ ✔️
Huawei P1 LTE U9202L-2 Qualcomm MSM8960 2012 ✔️ ✔️
Huawei P1 LTE U9202L-3 Qualcomm MSM8960 2012 ✔️ ✔️
Huawei P1 LTE U9202L-4 Qualcomm MSM8960 2012 ✔️ ✔️
Huawei Sensa 4G LTE H715BL Qualcomm   ✔️ ✔️
Huawei Straight Talk H715BL H715BL Qualcomm   ✔️ ✔️
Huawei Y3 2017 CRO-U00 MTK MT6373M 2017       ✔️
Huawei Y5 2017 Mya-L23 MTK MT6737T 2017 ✔️
Huawei Y6 2017 Mya-L41 MTK MT6737T 2017 ✔️
Huawie Y5 2017 Mya-L02 MTK MT6737T 2017 ✔️
Huawie Y5 2017 Mya-L03 MTK MT6737T 2017 ✔️
Huawei Y5 Prime 2018 DRA-L22HN MTK MT6739   2018       ✔️
Huawei Y5 Prime 2018 DRA-LX2 MTK MT6739   2018       ✔️
Huawei Y5 Prime 2018 DRA-L22 MTK MT6739   2018       ✔️
Huawei Y5 Prime 2018 DRA-L02 MTK MT6739   2018       ✔️
Ideos Chat U8300 Qualcomm MSM7225 2011 ✔️ ✔️ ✔️
Ideos U8150 U8150 Qualcomm MSM7225 2010 ✔️ ✔️
Ideos X1 U8180-1 Qualcomm MSM7225 2011 ✔️ ✔️
Ideos X2 U8500-1 Qualcomm MSM7225 2010 ✔️ ✔️
Ideos X3 U8510-1 Qualcomm MSM7227 2011 ✔️ ✔️
Ideos X3 U8510-7 Qualcomm MSM7227 2011 ✔️ ✔️
Ideos X5 U8800-PRO Qualcomm MSM7230 2011 ✔️ ✔️
Ivy U8100/IVY Qualcomm MSM7225 2010 ✔️ ✔️
Jengu U8652 Qualcomm MSM7227 2011 ✔️ ✔️
Joy U8120 Qualcomm MSM7227 2010 ✔️ ✔️
Juni U8300 Qualcomm MSM7225 2011 ✔️ ✔️ ✔️
M931 M931 Qualcomm MSM8939 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Maimang 5 MLA-AL00 Qualcomm MSM8953 2016 ✔️ ✔️
Maimang 5 MLA-AL10 Qualcomm MSM8953 2016 ✔️ ✔️
Maimang 5 MLA-CL00 Qualcomm MSM8953 2016 ✔️ ✔️
Maimang 6 RNE-AL00 HiSilicon KIRIN659 2017 ✔️ ✔️ ✔️
Mate 10 ALP-AL00 HiSilicon KIRIN970 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Mate 10 ALP-L09 HiSilicon KIRIN970 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Mate 10 ALP-L29 HiSilicon KIRIN970 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Mate 10 ALP-TL00 HiSilicon KIRIN970 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Mate 10 Lite RNE-L01 HiSilicon KIRIN659 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Mate 10 Lite RNE-L02 HiSilicon KIRIN659 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Mate 10 Lite RNE-L03 HiSilicon KIRIN659 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Mate 10 Lite RNE-L21 HiSilicon KIRIN659 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Mate 10 Lite RNE-L23 HiSilicon KIRIN659 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Mate 10 Pro BLA-A09 HiSilicon KIRIN970 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Mate 10 Pro BLA-AL00 HiSilicon KIRIN970 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Mate 10 Pro BLA-L09 HiSilicon KIRIN970 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Mate 10 Pro BLA-L29 HiSilicon KIRIN970 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Mate 10 Pro BLA-TL00 HiSilicon KIRIN970 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Mate 2 MT2-C00 Qualcomm MSM8628 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Mate 2 MT2-L00 Qualcomm MSM8928 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Mate 2 MT2-L01 Qualcomm MSM8928 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Mate 2 MT2-L02 Qualcomm MSM8928 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Mate 2 MT2-L03 Qualcomm MSM8928 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Mate 2 MT2-L05 Qualcomm MSM8928 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Mate 2 MT2-U071 HiSilicon KIRIN910 Hi6620 V9R1 2014 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 7 MT7-CL00 HiSilicon KIRIN920 Hi3630 2014 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 7 MT7-L09 HiSilicon KIRIN925 Hi3830 2014 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 7 MT7-L11 HiSilicon KIRIN925 Hi3830 2014 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 7 MT7-TL00 HiSilicon KIRIN925 Hi3830 2014 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 7 MT7-TL10 HiSilicon KIRIN925 Hi3830 2014 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 7 MT7-TL10A HiSilicon KIRIN925 Hi3830 2014 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 7 MT7-TL20 HiSilicon KIRIN925 Hi3830 2014 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 7 MT7-UL00 HiSilicon KIRIN920 Hi3630 2014 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 8 NXT-AL00 HiSilicon KIRIN950 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MATE 8 NXT-AL10 HiSilicon KIRIN950 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MATE 8 NXT-AL10A HiSilicon KIRIN950 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MATE 8 NXT-AL10B HiSilicon KIRIN950 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MATE 8 NXT-AL10C HiSilicon KIRIN950 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MATE 8 NXT-CL00 HiSilicon KIRIN950 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MATE 8 NXT-CL00A HiSilicon KIRIN950 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MATE 8 NXT-CL00B HiSilicon KIRIN950 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MATE 8 NXT-DL00 HiSilicon KIRIN950 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MATE 8 NXT-DL00A HiSilicon KIRIN950 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MATE 8 NXT-DL00B HiSilicon KIRIN950 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MATE 8 NXT-L09 HiSilicon KIRIN950 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MATE 8 NXT-L09A HiSilicon KIRIN950 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MATE 8 NXT-L09B HiSilicon KIRIN950 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MATE 8 NXT-L29 HiSilicon KIRIN950 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MATE 8 NXT-L29A HiSilicon KIRIN950 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MATE 8 NXT-L29B HiSilicon KIRIN950 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MATE 8 NXT-TL00 HiSilicon KIRIN950 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MATE 8 NXT-TL00A HiSilicon KIRIN950 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MATE 8 NXT-TL00B HiSilicon KIRIN950 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MATE 9 MHA-AL00 HiSilicon KIRIN960 2016 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 9 MHA-AL10 HiSilicon KIRIN960 2016 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 9 MHA-AL10A HiSilicon KIRIN960 2016 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 9 MHA-AL10B HiSilicon KIRIN960 2016 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 9 MHA-AL10C HiSilicon KIRIN960 2016 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 9 MHA-L09 HiSilicon KIRIN960 2016 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 9 MHA-L09B HiSilicon KIRIN960 2016 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 9 MHA-L29 HiSilicon KIRIN960 2016 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 9 MHA-L29B HiSilicon KIRIN960 2016 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 9 MHA-L2AB HiSilicon KIRIN960 2016 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 9 MHA-TL00 HiSilicon KIRIN960 2016 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 9 MHA-TL00A HiSilicon KIRIN960 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Mate 9 Lite BLL-L23 HiSilicon KIRIN655 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MATE 9 Pro LON-AL00A HiSilicon KIRIN960 2016 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 9 Pro LON-AL00B HiSilicon KIRIN960 2016 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 9 Pro LON-AL00C HiSilicon KIRIN960 2016 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 9 Pro LON-AL00D HiSilicon KIRIN960 2016 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 9 Pro LON-CL00B HiSilicon KIRIN960 2016 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 9 Pro LON-L09A HiSilicon KIRIN960 2016 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 9 Pro LON-L09B HiSilicon KIRIN960 2016 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 9 Pro LON-L29A HiSilicon KIRIN960 2016 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 9 Pro LON-L29B HiSilicon KIRIN960 2016 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 9 Pro LON-L29C HiSilicon KIRIN960 2016 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 9 Pro LON-L29D HiSilicon KIRIN960 2016 ✔️ ✔️ ✔️
MATE 9 Pro LON-TL10B HiSilicon KIRIN960 2016 ✔️ ✔️ ✔️
MATE S CRR-CL00 HiSilicon KIRIN935 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MATE S CRR-CL20 HiSilicon KIRIN935 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MATE S CRR-L09 HiSilicon KIRIN935 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MATE S CRR-TL00 HiSilicon KIRIN935 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MATE S CRR-UL00 HiSilicon KIRIN935 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MATE S CRR-UL20 HiSilicon KIRIN935 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MediaPad M2 M2-801L HiSilicon KIRIN930 Hi3635 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MediaPad M2 M2-801w HiSilicon KIRIN930 Hi3635 2015 ✔️ ✔️
MediaPad M2 M2-802L HiSilicon KIRIN930 Hi3635 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MediaPad M2 M2-803L HiSilicon KIRIN930 Hi3635 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MediaPad M2 M2-A01L HiSilicon KIRIN930 Hi3635 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MediaPad M2 M2-A01w HiSilicon KIRIN930 Hi3635 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MediaPad M2 7.0 PLE-701L Qualcomm MSM8939v2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MediaPad M2 7.0 PLE-703L Qualcomm MSM8939v2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MediaPad M2 7.0 PLE-703LT Qualcomm MSM8939v2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MediaPad M2 8.0 Pro JDN-L01 Qualcomm MSM8939v2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MediaPad M2 8.0 Pro JDN-W09 Qualcomm MSM8939v2 2016 ✔️
MediaPad M3 BTV-DL09 HiSilicon KIRIN950 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MediaPad M3 BTV-W09 HiSilicon KIRIN950 2016 ✔️ ✔️
MediaPad M3 Lite HDN-L09 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
MediaPad M3 Lite HDN-W09 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️
MediaPad M3 Lite 10 BAH-AL00 Qualcomm MSM8940 2017 ✔️ ✔️
MediaPad M3 Lite 10 BAH-L09 Qualcomm MSM8940 2017 ✔️ ✔️
MediaPad M3 Lite 10 BAH-W09 Qualcomm MSM8940 2017 ✔️ ✔️
MediaPad M3 Lite 8.0 CPN-AL00 Qualcomm MSM8940 2017 ✔️ ✔️
MediaPad M3 Lite 8.0 CPN-L09 Qualcomm MSM8940 2017 ✔️ ✔️
MediaPad M3 Lite 8.0 CPN-W09 Qualcomm MSM8940 2017 ✔️ ✔️
MediaPad M5 SHT-AL09 HiSilicon KIRIN960 2018 ✔️ ✔️ ✔️
MediaPad M5 PRO CMR-AL19 HiSilicon KIRIN960 2018 ✔️ ✔️ ✔️
MediaPad M5 PRO CMR-W19 HiSilicon KIRIN960 2018 ✔️
MediaPad M5 WiFi SHT-W09 HiSilicon KIRIN960 2018 ✔️ ✔️
MediaPad T1 10.0 T1-A21L Qualcomm MSM8916 2015 ✔️ ✔️ ✔️
MediaPad T1 10.0 T1-A22L Qualcomm MSM8916 2015 ✔️ ✔️ ✔️
MediaPad T1 10.0 T1-A23L Qualcomm MSM8916 2015 ✔️ ✔️ ✔️
MediaPad T1 8.0 S8-701u Qualcomm MSM8212 2015 ✔️ ✔️ ✔️
MediaPad T1 8.0 S8-702u Qualcomm MSM8212 2015 ✔️ ✔️ ✔️
MediaPad T1 8.0 T1-821w Qualcomm MSM8916 2015 ✔️
MediaPad T1 8.0 Pro T1-821L Qualcomm MSM8916 2015 ✔️ ✔️ ✔️
MediaPad T1 8.0 Pro T1-823L Qualcomm MSM8916 2015 ✔️ ✔️ ✔️
MediaPad X2 GEM-701L HiSilicon KIRIN930 Hi3635 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MediaPad X2 GEM-702L HiSilicon KIRIN930 Hi3635 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MediaPad X2 GEM-703L HiSilicon KIRIN930 Hi3635 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MediaPad X2 GEM-703LT HiSilicon KIRIN930 Hi3635 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
MediaPad YOUTH2 YOUTH2-2U Qualcomm MSM8212 2014 ✔️ ✔️ ✔️
MediaPad YOUTH2 YOUTH2-U Qualcomm MSM8212 2014 ✔️ ✔️ ✔️
MetroPCS M835 M835 Qualcomm MSM7625 2012 ✔️ ✔️ ✔️
Monet MON-L19 Qualcomm MSM8940 2018 ✔️ ✔️
Monet MON-W19 Qualcomm MSM8940 2018 ✔️ ✔️
MTS NEO U8800 Qualcomm MSM7230 2011 ✔️ ✔️
NATASHA NTS-AL00 HiSilicon KIRIN950 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Net10 H871G Qualcomm MSM8210 2014 ✔️ ✔️ ✔️
nova CAN-AL00 Qualcomm MSM8953 2016 ✔️ ✔️
nova CAN-AL10 Qualcomm MSM8953 2016 ✔️ ✔️
nova CAN-L1 Qualcomm MSM8953 2016 ✔️ ✔️
nova CAN-L11 Qualcomm MSM8953 2016 ✔️ ✔️
nova CAN-L12 Qualcomm MSM8953 2016 ✔️ ✔️
nova CAN-L13 Qualcomm MSM8953 2016 ✔️ ✔️
nova CAN-L2 Qualcomm MSM8953 2016 ✔️ ✔️
nova CAN-L3 Qualcomm MSM8953 2016 ✔️ ✔️
nova CAN-TL10 Qualcomm MSM8953 2016 ✔️ ✔️
nova CAN-TL20 Qualcomm MSM8953 2016 ✔️ ✔️
nova CAZ-AL00 Qualcomm MSM8953 2016 ✔️ ✔️
nova CAZ-AL10 Qualcomm MSM8953 2016 ✔️ ✔️
Nova 2 PIC-AL00 HiSilicon KIRIN659 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Nova 2 PIC-CL00 HiSilicon KIRIN659 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Nova 2 PIC-CL10 HiSilicon KIRIN659 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Nova 2 PIC-L09 HiSilicon KIRIN659 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Nova 2 PIC-L29 HiSilicon KIRIN659 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Nova 2 PIC-TL00 HiSilicon KIRIN659 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Nova 2 Lite LDN-L22 Qualcomm MSM8937 2018 ✔️ ✔️
Nova 2 Lite LDN-L23 Qualcomm MSM8937 2018 ✔️ ✔️
Nova 2 Lite LDN-L29 Qualcomm MSM8937 2018 ✔️ ✔️
Nova 2 Lite LDN-LX2 Qualcomm MSM8937 2018 ✔️ ✔️
Nova 2 Plus BAC-AL00 HiSilicon KIRIN659 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Nova 2 Plus BAC-L01 HiSilicon KIRIN659 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Nova 2 Plus BAC-L02 HiSilicon KIRIN659 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Nova 2 Plus BAC-L03 HiSilicon KIRIN659 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Nova 2 Plus BAC-L09 HiSilicon KIRIN659 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Nova 2 Plus BAC-L21 HiSilicon KIRIN659 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Nova 2 Plus BAC-L22 HiSilicon KIRIN659 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Nova 2 Plus BAC-L23 HiSilicon KIRIN659 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Nova 2 Plus BAC-TL00 HiSilicon KIRIN659 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Nova 2i RNE-L22 HiSilicon KIRIN659 2017 ✔️ ✔️ ✔️
Nova 3e ANE-AL00 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Nova Lite PRA-LX2 HiSilicon KIRIN655 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Nova lite+ TRT-LX1 Qualcomm MSM8940 2017 ✔️ ✔️
nova Plus MLA-L1 Qualcomm MSM8953 2016 ✔️ ✔️
nova Plus MLA-L11 Qualcomm MSM8953 2016 ✔️ ✔️
nova Plus MLA-L12 Qualcomm MSM8953 2016 ✔️ ✔️
nova Plus MLA-L13 Qualcomm MSM8953 2016 ✔️ ✔️
nova Plus MLA-L2 Qualcomm MSM8953 2016 ✔️ ✔️
nova Plus MLA-L3 Qualcomm MSM8953 2016 ✔️ ✔️
Nova Smart DIG-L01 Qualcomm MSM8940 2017 ✔️ ✔️
Optimus Stockholm U8180 Qualcomm MSM7225 2011 ✔️ ✔️
Orange Barcelona U8350-3 Qualcomm MSM7225 2011 ✔️ ✔️
Orange Daytona G510 Qualcomm MSM8225 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Orange Dive 70 SCL-L01 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
ORANGE DIVE 70 SCL-L01 Qualcomm MSM8909 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Orange Stockholm U8180 Qualcomm MSM7225 2011 ✔️ ✔️
Orange Tactile Internet U8100 Qualcomm MSM7225 2010 ✔️ ✔️
P Smart FIG-L01 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
P Smart FIG-L02 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
P Smart FIG-L03 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
P Smart FIG-L11 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
P Smart FIG-L21 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
P Smart FIG-L22 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
P Smart FIG-L23 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
P Smart FIG-L31 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
P10 VTR-AL00 HiSilicon KIRIN960 2017 ✔️ ✔️ ✔️
P10 VTR-L29 HiSilicon KIRIN960 2017 ✔️ ✔️ ✔️
P10 Lite PRA-LA1 HiSilicon KIRIN655 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P10 Plus VKY-AL00 HiSilicon KIRIN960 2017 ✔️ ✔️ ✔️
P10 Plus VKY-L09 HiSilicon KIRIN960 2017 ✔️ ✔️ ✔️
P10 Plus VKY-L29 HiSilicon KIRIN960 2017 ✔️ ✔️ ✔️
P20 Lite ANE-L01 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
P20 Lite ANE-L02 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
P20 Lite ANE-L03 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
P20 Lite ANE-L12 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
P20 Lite ANE-L21 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
P20 Lite ANE-L22 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
P20 Lite ANE-L23 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
P20 Lite ANE-L42 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
P20 Lite ANE-LX1 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
P20 Lite ANE-TL00 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
P8 GRA-CL00 HiSilicon KIRIN930 Hi3635 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8 GRA-CL10 HiSilicon KIRIN930 Hi3635 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8 GRA-L03 HiSilicon KIRIN930 Hi3635 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8 GRA-L09 HiSilicon KIRIN930 Hi3635 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8 GRA-L13 HiSilicon KIRIN930 Hi3635 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8 GRA-TL00 HiSilicon KIRIN930 Hi3635 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8 GRA-TL10 HiSilicon KIRIN930 Hi3635 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8 GRA-UL00 HiSilicon KIRIN930 Hi3635 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8 GRA-UL10 HiSilicon KIRIN930 Hi3635 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8 Lite 2017 PRA-L01 HiSilicon KIRIN655 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8 Lite 2017 PRA-L02 HiSilicon KIRIN655 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8 Lite 2017 PRA-L03 HiSilicon KIRIN655 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8 Lite 2017 PRA-L11 HiSilicon KIRIN655 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8 Lite 2017 PRA-L21 HiSilicon KIRIN655 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8 Lite 2017 PRA-L22 HiSilicon KIRIN655 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8 Lite 2017 PRA-L23 HiSilicon KIRIN655 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8 Lite 2017 PRA-L31 HiSilicon KIRIN655 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8 Lite 2017 PRA-LX1 HiSilicon KIRIN655 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8 Lite 2017 PRA-LX3 HiSilicon KIRIN655 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8 Lite 2017 PRA-TL00 HiSilicon KIRIN655 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8 Lite 2017 PRA-TL10 HiSilicon KIRIN655 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8 Lite 2017 WAS-LX1 HiSilicon KIRIN655 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8 Lite 2017 WAS-TL10 HiSilicon KIRIN655 2017 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8lite ALE-CL00 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8lite ALE-L01 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8lite ALE-L02 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8lite ALE-L03 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8lite ALE-L04 Qualcomm MSM8939 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8lite ALE-L21 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8lite ALE-L22 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8lite ALE-L23 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8lite ALE-L32 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8lite ALE-L34 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8lite ALE-L52 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8lite ALE-L53 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8lite ALE-L62 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8lite ALE-TL00 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8lite ALE-UL00 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8lite Smart TAG-L01 MTK MT6753T 2016 ✔️
P8max DAV-701L HiSilicon KIRIN930 Hi3635 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8max DAV-702L HiSilicon KIRIN930 Hi3635 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8max DAV-703L HiSilicon KIRIN930 Hi3635 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P8max DAV-713L HiSilicon KIRIN930 Hi3635 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P9 EVA-AL00 HiSilicon KIRIN955 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P9 EVA-AL10 HiSilicon KIRIN955 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P9 EVA-CL00   2015 ✔️ ✔️
P9 EVA-DL00   2015 ✔️ ✔️
P9 EVA-L09 HiSilicon KIRIN955 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P9 EVA-L09J HiSilicon KIRIN955 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P9 EVA-L19 HiSilicon KIRIN955 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P9 EVA-L29 HiSilicon KIRIN955 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P9 EVA-TL00 HiSilicon KIRIN955 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P9 Lite VNS-L01 HiSilicon KIRIN650 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P9 Lite VNS-L02 HiSilicon KIRIN650 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P9 Lite VNS-L03 HiSilicon KIRIN650 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P9 Lite VNS-L11 HiSilicon KIRIN650 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P9 Lite VNS-L21 HiSilicon KIRIN650 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P9 Lite VNS-L22 HiSilicon KIRIN650 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P9 Lite VNS-L31 HiSilicon KIRIN650 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P9 Lite VNS-L53 HiSilicon KIRIN650 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P9 Lite VNS-TL00 HiSilicon KIRIN650 2015 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P9 Plus VIE-AL10B HiSilicon KIRIN955 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P9 Plus VIE-AL10C HiSilicon KIRIN955 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P9 Plus VIE-L09 HiSilicon KIRIN955 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
P9 Plus VIE-L29 HiSilicon KIRIN955 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Phoenix U8680 Qualcomm MSM8255T 2012 ✔️ ✔️ ✔️
Raven Che-A1 Qualcomm MSM8916 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Selina U8110 Qualcomm MSM7225 2010 ✔️ ✔️
SFR Starshine U8180 Qualcomm MSM7225 2011 ✔️ ✔️
SoftBank Huawei 204HW Y300-J1 Qualcomm MSM8225 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Sonic U8650-1 Qualcomm MSM7227 2011 ✔️ ✔️
Stream S 302HW P6S-L04 HiSilicon KIRIN910 Hi6620 V9R1 2014 ✔️ ✔️ ✔️
T-Mobile Ascend G312 U8680 Qualcomm MSM8255T 2012 ✔️ ✔️ ✔️
T-Mobile Comet U8150D Qualcomm MSM7225 2010 ✔️ ✔️
T-Mobile myTouch U8680 Qualcomm MSM8255T 2012 ✔️ ✔️ ✔️
T-Mobile myTouch Q U8730 Qualcomm MSM8255T 2012 ✔️ ✔️ ✔️
T-Mobile Prism U8651T Qualcomm MSM7227 2012 ✔️ ✔️
T-Mobile Prism II U8686-1 Qualcomm MSM7227A 2013 ✔️ ✔️ ✔️
T-Mobile Pulse U8220 Qualcomm MSM7200A 2009 ✔️ ✔️
T-Mobile Pulse mini U8110 Qualcomm MSM7225 2010 ✔️ ✔️
T-Mobile Rapport U8180 Qualcomm MSM7225 2011 ✔️ ✔️
T-Mobile Summit U8651TS Qualcomm MSM7227 2012 ✔️ ✔️
Texas A1 H1611 Qualcomm MSM8939 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Trinity TRT-AL00 Qualcomm MSM8940 2017 ✔️ ✔️
Trinity TRT-TL00 Qualcomm MSM8940 2017 ✔️ ✔️
U8100 U8100-U Qualcomm MSM7225 2010 ✔️ ✔️
U8105 U8105 Qualcomm MSM7225 2010 ✔️ ✔️
U8109 U8109 Qualcomm MSM7225 2010 ✔️ ✔️
U8110 U8110 Qualcomm MSM7225 2010 ✔️ ✔️
U8120 U8120 Qualcomm MSM7227 2010 ✔️ ✔️
U8160 U8160-U Qualcomm MSM7225 2011 ✔️ ✔️
U8180 U8180 Qualcomm MSM7225 2011 ✔️ ✔️
U8185 U8185 Qualcomm MSM7225A 2012 ✔️ ✔️
U8186 U8186 Qualcomm MSM7225A 2011 ✔️ ✔️
U8220 U8220 Qualcomm MSM7200A 2009 ✔️ ✔️
U8230 U8230 Qualcomm MSM7200A 2009 ✔️ ✔️
U8300 U8300 Qualcomm MSM7225 2011 ✔️ ✔️ ✔️
U8350 U8350 Qualcomm MSM7225 2011 ✔️ ✔️
U8500 U8500 Qualcomm MSM7225 2010 ✔️ ✔️
U8510 U8510 Qualcomm MSM7227 2011 ✔️ ✔️
U8600 U8600 Qualcomm 2012 ✔️ ✔️ ✔️
U8650 U8650 Qualcomm MSM7227 2011 ✔️ ✔️
U8651 U8651 Qualcomm MSM7227 2012 ✔️ ✔️
U8651S U8651S Qualcomm MSM7227 2012 ✔️ ✔️
U8651T U8651T Qualcomm MSM7227 2012 ✔️ ✔️
U8652 U8652 Qualcomm MSM7227 2011 ✔️ ✔️
U8655 U8655 Qualcomm MSM7225A 2012 ✔️ ✔️
U8665 U8665 Qualcomm MSM7225A 2012 ✔️ ✔️ ✔️
U8666 U8666 Qualcomm MSM7227A 2012 ✔️ ✔️ ✔️
U8680 U8680 Qualcomm MSM8255T 2012 ✔️ ✔️ ✔️
U8681 U8681 Qualcomm MSM8255T 2012 ✔️ ✔️ ✔️
U8685D U8685D Qualcomm MSM7227A 2012 ✔️ ✔️ ✔️
U8686 U8686 Qualcomm MSM7227A 2013 ✔️ ✔️ ✔️
U8730 U8730 Qualcomm MSM8255T 2012 ✔️ ✔️ ✔️
U8800 U8800 Qualcomm MSM7230 2011 ✔️ ✔️
U8800 Pro U8800-PRO Qualcomm MSM7230 2011 ✔️ ✔️
U8815 U8815 Qualcomm MSM7227A 2012 ✔️ ✔️ ✔️
U8816 U8816-1 Qualcomm MSM7227A 2012 ✔️ ✔️ ✔️
U8825 U8825 Qualcomm MSM8225 2012 ✔️ ✔️ ✔️
U8825D U8825D Qualcomm MSM8225 2012 ✔️ ✔️ ✔️
U8860 U8660 Qualcomm MSM7225A 2012 ✔️ ✔️ ✔️
U8950 U8950 Qualcomm MSM8260 2012 ✔️ ✔️ ✔️
U8950-1 U8950-1 Qualcomm MSM8225 2013 ✔️ ✔️ ✔️
U8950D U8950D Qualcomm MSM8260 2012 ✔️ ✔️ ✔️
U8951D U8951D Qualcomm MSM8260 2013 ✔️ ✔️ ✔️
U9501L U9501L Qualcomm MSM8960 2012 ✔️ ✔️
U9700l U9700l HiSilicon K3V2 Hi3620 2013 ✔️ ✔️ ✔️
U9701L U9701L HiSilicon K3V2 Hi3620 2013 ✔️ ✔️ ✔️
UM840 UM840 Qualcomm MSM7225 2009 ✔️ ✔️
Valiant Y301-A1 Qualcomm MSM8225 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Vitria Y301-A2 Qualcomm MSM8225 2013 ✔️ ✔️ ✔️
Vodafone 845 U8120/V845 Qualcomm MSM7227 2010 ✔️ ✔️
Vodafone 858 Smart U8160 Qualcomm MSM7225 2011 ✔️ ✔️
W1 (Windows phone) W1-C00 Qualcomm MSM8227 2013 ✔️ ✔️
W1 (Windows phone) W1-U00 Qualcomm MSM8230 2013 ✔️ ✔️
W1 (Windows phone) W1-U34 Qualcomm MSM8230 2013 ✔️ ✔️
W2 (Windows phone) H883G Qualcomm MSM8230 2013 ✔️ ✔️
W2 (Windows phone) W2-T00 Qualcomm MSM8230 2013 ✔️ ✔️
W2 (Windows phone) W2-T01 Qualcomm MSM8230 2013 ✔️ ✔️
W2 (Windows phone) W2-U00 Qualcomm MSM8230 2013 ✔️ ✔️
W2 (Windows phone) W2-U051 Qualcomm MSM8230 2013 ✔️ ✔️
Y3II LUA-L01 MTK MT6735 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Y3II LUA-L02 MTK MT6735 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Y3II LUA-L21 MTK MT6735 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Y3II LUA-U02 MTK MT6582 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Y3II LUA-U03 MTK MT6582 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Y3II LUA-U22 MTK MT6582 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Y3II LUA-U23 MTK MT6582 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Y5II CUN-L01 MTK MT6735P 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Y5II CUN-L02 MTK MT6735P 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Y5II CUN-L03 MTK MT6735P 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Y5II CUN-L21 MTK MT6735P 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Y5II CUN-L22 MTK MT6735P 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Y5II CUN-L23 MTK MT6735P 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Y5II CUN-L33 MTK MT6735P 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Y5II CUN-U29 MTK MT6582 2016 ✔️ ✔️
Y6 2018 ATU-L21 Qualcomm MSM8937 2018 ✔️ ✔️
Y6 2018 ATU-L31 Qualcomm MSM8937 2018 ✔️ ✔️
Y6 2018 ATU-LX1 Qualcomm MSM8937 2018 ✔️ ✔️
Y6 Elite LYO-L01 MTK MT6735P 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Y6 Elite LYO-L02 MTK MT6735P 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Y6 Elite LYO-L03 MTK MT6735P 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Y6 Pro 2017 SLA-L02 Qualcomm MSM8917 2017 ✔️ ✔️
Y6 Pro 2017 SLA-L22 Qualcomm MSM8917 2017 ✔️ ✔️
Y6 Pro 2017 SLA-TL00 Qualcomm MSM8917 2017 ✔️ ✔️
Y6II CAM-L03 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Y6II CAM-L03E HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Y6II CAM-L21 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Y6II CAM-L22 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Y6II CAM-L23 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Y6II CAM-L32 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Y6II CAM-L53 HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2 2016 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Y6II compact LYO-L01 MTK MT6735P 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Y6II compact LYO-L02 MTK MT6735P 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Y6II compact LYO-L03 MTK MT6735P 2016 ✔️ ✔️ ✔️
Y7 2017 TRT-LX1 Qualcomm MSM8940 2017 ✔️ ✔️
Y7 2019 DUB-LX1 Qualcomm SDM450 2019 ✔️ ✔️
Y7 Prime 2018 LDN-L01 Qualcomm MSM8937 2018 ✔️ ✔️
Y7 Prime 2018 LDN-L03 Qualcomm MSM8937 2018 ✔️ ✔️
Y7 Prime 2018 LDN-L21 Qualcomm MSM8937 2018 ✔️ ✔️
Y7 Prime 2018 LDN-LX1 Qualcomm MSM8937 2018 ✔️ ✔️
Y7 Prime 2019 DUB-L21 Qualcomm SDM450 2019 ✔️ ✔️
Y7 Pro 2019 DUB-L22 Qualcomm SDM450 2019 ✔️ ✔️
Y7 Pro 2019 DUB-LX2 Qualcomm SDM450 2019 ✔️ ✔️
Y9 2018 FLA-L22 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Y9 2018 FLA-L23 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Y9 2018 FLA-LX2 HiSilicon KIRIN659 2018 ✔️ ✔️ ✔️
Z100 Z100-CL00 HiSilicon KIRIN910T 2014 ✔️ ✔️ ✔️
Z100 Z100-L09 HiSilicon KIRIN910T 2014 ✔️ ✔️ ✔️